search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Rätten i den ekonomiska krisen
Författare: Catharina Calleman, red.
Förlag: Iustus
Antologin består av åtta fristående artiklar som tar upp samspelet mellan ekonomi och rätt, skrivna av forskare inom rättsvetenskap vid Örebro universitet.
I boken berörs såväl rättshistoriska som komparativa ämnen men också mera specifika frågor inom flera olika rättsområden som insolvensrätt, skatterätt, arbetsrätt och straffrätt. Artiklarna behandlar exempelvis utvecklingen av advokatyrket i några europeiska länder, fördelar och nackdelar med så kallade seniorlån, tillämpningen av reglerna om uppsägning på grund av arbetsbrist och olika aspekter av ROT- och RUT-avdragen.

Titel: Gränsöverskridande : en förvaltningsrättslig knäckfråga
Författare: Annika Lagerqvist Veloz Roca
Förlag: Jure
Författaren granskar den nya process- och instansordningen som trädde i kraft 2006 då Utlänningsnämnden lades ned och ersattes av migrationsdomstolar.
Reformen har skapat större öppenhet och stärkt rättssäkerheten. Den offentliga insynen har blivit bättre och beslut och domar måste redovisas öppet. De asylsökande har numer tillgång till den länderinformation Migrationsverket baserar sina beslut på och har därmed bättre möjlighet att bemöta uppgifterna. Vidare har öppenheten genererat en livligare offentlig debatt. Men det finns fortfarande behov av förbättringar. Bland annat efterlyser författaren etikexperter, exempelvis präster, i det insynsråd som granskar Migrationsverkets verksamhet. Boken är en slutredovisning av ett forskningsprojekt inom migrationsrätt vid Stockholms universitet.

AKTUELLA AVHANDLINGAR
Stödbevisning i brottmål / Katrin Lainpelto, Jure 2012
Avhandlingen behandlar den typ av bevisning som kallas stödbevisning - ett begrepp som blir allt vanligare i svensk rättspraxis, särskilt i sexualbrottsmål, men som ur ett bevisteoretiskt perspektiv är både vagt och mångtydigt. För att sätta in begreppet i sitt sammanhang undersöks även närliggande bevisrättsliga begrepp.
Katrin Lainpelto har undersökt förekomst och tillämpning och anser att domstolarna använder stödbevisning på ett inkonsekvent sätt vilket är ett hot mot rättssäkerheten. Enligt Lainpelto bör man sluta använda begreppet. I angloamerikansk rätt har man frångått liknande krav på stödbevisning eftersom det gav oönskade resultat.

Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt : en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie / Emil Elgebrant, Jure 2012
Handeln med utsläppsrätter, elcertifikat och andra former av handelsobjekt är omfattande och omsätter mycket stora summor varje år. Trots detta är den rättsliga osäkerheten hur dessa nya handelsobjekt ska hanteras stor inom vissa områden. Emil Elgebrant gör en grundlig analys av frågor rörande ägande och värde av utsläppsrätter, elcertifikat och andra liknande rättigheter inom de sakrättsliga, redovisningsrättsliga och skatterättsliga områdena.

NYTT: KARNOVS LOVSAMLING
Vi har nu även abonnemang på Karnovs lovsamling online. Sedan tidigare finns Ugeskrift for Retsvæsen (domar från Høyesteret) som är en deldatabas i Karnov.
I slutet av mars avslutas abonnemanget på internationella Westlaw eftersom efterfrågan har varit liten.

Annons
Annons