search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

FRA-förslag får underkänt

Rikskriminalen bör inte få påverka inriktningen på FRA:s signalspaning, enligt Advokatsamfundet. Även Datainspektionen är tveksam till om behovet väger upp integritetsintrånget.

Regeringen vill att Säkerhetspolisen och den öppna polisen genom Rikskriminalpolisen ska få vara med och inrikta FRA:s signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Nu har regeringens förslag, som presenterades i en departementspromemoria under hösten, remissbehandlats.

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar helt idén om att låta den öppna polisen påverka inriktningen på signalspaningen. Det är, enligt samfundet, inte tydligt visat att Rikskriminalen har behov av detta. Advokatsamfundet accepterar dock att Säpo även fortsättningsvis får möjlighet att inrikta spaningen, förutsatt att FRA löser de problem och brister i sin handläggning och som vid upprepade tillfällen påtalats av kontrollmyndigheten Siun.

Justitiekanslern, JK, anser i sitt svar att det inte är tydligt visat att den vanliga polisen behöver vara med och inrikta verksamheten, och att deras behov kan täckas av en så kallad delgivningslösning.

Även Datainspektionen är tveksam till förslaget att låta den öppna polisen styra signalspaningen. I sitt remissvar skriver myndigheten att det inte är tillräckligt utrett om den öppna polisens behov av att använda FRA:s signalspaning väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten. En sådan analys krävs enligt svensk grundlag.

Uppsala universitet redovisar flera kritiska synpunkter särskilt på att låta den öppna polisen beställa signalspaning och noterar att lagförslaget aktualiserar en mängd komplicerade frågor och därför inte borde leda till lagstiftning förrän efter en betydligt mer djupgående analys. Universitetet betonar vikten av kompletta och fungerande externa kontrollsystem.

Annons
Annons