search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2011/1600 Betänkandet Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68)

R-2011/1656 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag

R-2011/1745 Delbetänkandet På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

R-2011/1763 Promemorian Några frågor om Patentbesvärsrätten

R-2011/1786 Inbjudan att lämna synpunkter på EU-förslag om revision

R-2011/1847 EU-kommissionens förslag till ändring av det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet

R-2012/0049 Promemorian Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen

R-2012/0083 Kartläggning av behovet att reformera nämndemannasystemet

Annons
Annons