search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2011 om inte annat anges.

Aktiemarknadsnämnden 25 år : en antologi (Stockholm : Aktiemarknadsnämnden. 166 s.)

Bengtsson, Bertil: Skadestånd för miljöskada (Norstedts juridik. 129 s.)

Chitty, Joseph: Chitty on contracts. Third cumulative supplement to the thirtieth edition, up-to-date to July 31, 2011 (London : Sweet & Maxwell. 562 s. The common law library)

Eyben, Bo von: Lærebog i erstatningsret/Bo von Eyben og Helle Isager (7 udg. København : Jurist- og Økonomforbundet. 511 s.)

Fisher, David I: Mänskliga rättigheter : en introduktion (6 uppl. Norstedts juridik. 116 s.)

Forssén, Björn: Handbok om taxering och skatteprocess (Jure. 192 s.)

Forssén, Björn: Skattskyldighet för mervärdesskatt : en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (Jure. 364 s.)

Gregow, Torkel: Utsökningsrätt (4 uppl. Norstedts juridik, 2012. 452 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 118)

Hansen, Lone L: Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion (København : Jurist- og Økonomforbundet, 2010. 557 s.)

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens/Ulf Bernitz et al. (12 uppl. Jure. 458 s.)

Jaktlagstiftning/redaktör: Inger Ardizzone (6 uppl. Södertälje : Jägarnas riksförbund. 222 s.)

Krämer, Ludwig: EU environmental law (7 ed. London : Sweet & Maxwell. 465 s.)

Labour law, fundamental rights and social Europe/edited by Mia Rönnmar (Oxford : Hart. 280 s. Swedish studies in european law ; 4)

Leidhammar, Börje: Bevisprövning i mål om osanna fakturor : en skatte- och straffrättslig studie/Börje Leidhammar, Gustav Lindkvist (Norstedts juridik. 144 s.)

Lodin, Sven-Olof: The making of tax law : the development of the Swedish tax system (Iustus. 225 s.)

Lovsamlingen/redigeret af Jens Møller (København : Jurist- og Økonomforbundet. 19 udg. 1 031 s.)

Lundgren, Robin: Paragrafer för praktiker : entreprenadjuridik för byggsektorn (Svensk byggtjänst. 222 s.)

National developments in the intersection of IPR and competition law : from Maglite to Pirate Bay/edited by Hans Henrik Lidgard (Oxford : Hart. 349 s. Swedish studies in European law ; 3)

Norée, Annika: Polismål : när poliser är de misstänkta (Norstedts juridik. 215 s.)

Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet / Steffen Pihlblad et al. (København : Jurist- og Økonomforbundet. 347 s.)

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål : slutredovisning av regeringens handlingsplan / författare: Stina Holmberg et al. (Brottsförebyggande rådet. 171 s. BRÅ-rapport ; 2011:18)

Seth, Torsten: Internationella affärstvister (5 uppl. Iustus. 119 s.)

Socialförsäkringsbalken : en kommentar. Avd F, Förmåner till efterlevande / Lars-Göran Hessmark et al. (Norstedts juridik. 211 s.)

Statsrätt : arbetskompendium / Hedvig Bernitz et al. (11 uppl. Norstedts juridik, 2012. 125 s.)

Teleman, Örjan: Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa (5 uppl. Norstedts juridik. 391 s.)

Trafikförfattningar 2011 (Solna : NTF. 1 054 s.)

Wennberg, Suzanne: Porträtt av jurister, politiker och kulturpersonligheter : andra häftet (Jure. 50 s.)

Westerlund, Gösta: Ordningsstörande brott : en studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen (4 uppl. Stockholm : Bruun. 293 s.)

Victorin, Anders: Allmän fastighetsrätt/Anders Victorin, Richard Hager (6 uppl. Iustus. 271 s.)

Annons
Annons