search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Norskt och danskt på biblioteket

Nya databaser

Biblioteket har nu abonnemang på rättsdatabasen Lovdata Online som innehåller norska rättskällor, bland annat författningar, förarbeten, rättsfall, ett stort antal juridiska artiklar i fulltext samt internationellt och EU-rättsligt material. Tidskrifterna EuroRett och Lov&Data som ges ut av stiftelsen Lovdata finns båda tillgängliga i fulltext.

Vi har också den danska databasen Ugeskrift for Retsvæsen. UfR innehåller rättsfall från Højesteret (1962–) och Sø- og Handelsretten. UfR har också en litterär avdelning  med juridiska artiklar, kommentarer till domar och bokanmälningar.

Annons
Annons