search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Bevisprövning i tvistemål : teori och praktik
Författare: Christian Diesen, Magne Strandberg
Förlag: Norstedts juridik

Enligt förordet är främsta syftet med denna nionde bok i antologiserien BEVIS att presentera Magne Strandbergs norska doktorsavhandling ”Beviskrav i sivile saker” för en svensk publik. Första delen i boken är en översättning av de generella avsnitten i avhandlingen där M. Strandberg analyserar centrala teoretiska aspekter av bevisteorin. De avsnitt som granskar norsk bevisrätt har utelämnats i denna översättning. Den andra delen av Chistian Diesen bygger på en analys av svensk bevispraxis och utgör en vidareutveckling av den praktiska metodik som presenterades i fjärde delen i denna antologiserie. Avslutningsvis presenterar boken ett antal NJA-fall som är av intresse för att bedöma praxis när det gäller bevisfrågor i tvistemål.

Titel: Den Europæiske menneskerettighedskonvention
Författare: Peer Lorenzen m.fl.
Förlag: Jurist- og Økonomforbundet

En mycket omfattande kommentar till Europakonventionen som nu kommer ut i en tredje upplaga. Den praktiskt inriktade handboken på drygt 1  500 sidor i två volymer ger utförliga kommentarer till artiklarna i konventionen och tilläggsprotokollen. Vid varje artikel finns tips på vidareläsning. Utförligt domsregister. Sedan föregående upplagor kom ut (2003 och 2004) har mycket hänt på området och böckerna är därför delvis helt omarbetade. 

Annons
Annons