search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2011/1438 Promemorian Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas – vissa genomförandeåtgärder
R-2011/1469 Promemorian om tillval och frånval i hyresrätt
R-2011/1486 Promemorian
Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknads­området
R-2011/1502 Promemorian Domarnomineringar till internationella domstolar (Ds 2011:26)
R-2011/1538 Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011) 594) till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG
R-2011/1679 Förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag
R-2011/1720 Direktivförslag om ändringar av det s.k. öppenhetsdirektivet (2004/109/EG)
R-2011/1723 Promemorian Försenad årsredovisning och bokföringsbrott
R-2011/1779 Kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister

Annons
Annons
Annons