search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2011 om inte annat anges.

Aarli, Ragna: DNA-bevis : rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet (Oslo : Cappelen Damm akademisk. 229 s.)
Ahlström, Kristina: Offentlighet och sekretess inom personalområdet : för statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter (Liber. 373 s.)
Bengtsson, Bertil: Om lag­stiftning och annat : 22 uppsatser (Norstedts juridik. 446 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 198)
Bertelsen, Tor Ehlers: EMK : kommentarer til bestemmelsene om individets rettigheter og friheter (Gyldendal akademisk. 459 s.)
Carlén-Wendels, Thomas: Medierätt. 3, Upphovsrätt / Thomas Carlén-Wendels, Daniel Tornberg (3. uppl. Studentlitteratur. 92 s.)
Eskeland, Ståle: De mest alvorlige forbrytelser (Cappelen Damm akademisk. 355 s.)
Falkman, Henric: Introduktion till försäkringsnäringsrätten (Jure. 115 s.)
Gjems-Onstad, Ole: MVA-kommentaren / Ole Gjems-Onstad, Tor S. Kildal (4. utg. Gyldendal akademisk. 824 s.)
Heidbrink, Jakob: Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt (Studentlitteratur. 184 s.)
Hellners, Trygve: Skuldsaneringslagen : en kommentar till 2006 års lag / Trygve Hellners, Mikael Mellqvist (2. uppl. Norstedts juridik. 334 s.)
Johansson, Svante O.: Från en transporträttares verkstad : en samlingsvolym tillägnad Svante O. Johansson i samband med att han slutar som professor i sjörätt och annan transporträtt samt som Sveriges dispaschör (Svenska sjörättsföreningen. 408 s. Skrifter / Svenska sjörättsföreningen ; 81)
Langlet, David: EU:s miljörätt / David Langlet och Said Mahmoudi (3. uppl. Norstedts juridik. 412 s.)
Law & religion in the 21st century : Nordic perspectives / Lisbet Christoffersen, Kjell Å Modéer, Svend Andersen, editors (Copenhagen : DJØF Publishing, 2010. 638 s.)
Naas-Bibow, Jens: Energiloven : med kommentarer / Jens Nass-Bibow, Gunnar Martinsen (2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk. 344 s.)
Nylander, Christina: Medierätt. 1, Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt radio och tv (4. uppl. Studentlitteratur. 89, 39 s.)
Offentlig upphandling på rätt sätt och till rätt pris / Mats Bergman et al. (Studentlitteratur. 230 s.)
Persson, Åke: Brandfarliga & explosiva varor : en lagkommentar (Stockholm : Brandskyddsföreningen. 160 s.)
Tornberg, Daniel: Medierätt. 2, Marknadsrätt / Daniel Tornberg, Katarina Ladenfors (4. uppl. Studentlitteratur. 72 s.)
Woxholth, Geir: Forvaltningsloven : kommentarutgave (5. utg. Oslo : Gyldendal akademisk. 770 s.)
Wallin-Norman, Karin: Finansiella instrument : lärobok (Jure. 121 s.)
Victorin, Anders: Bostadsrätt med en översikt över ko­operativ hyresrätt / Anders Victorin, Jonny Flodin. 3. uppl. Iustus. 329 s.)
Åhman, Karin: Normprövning : domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000–2010 (Norstedts juridik. 256 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 199)

Annons
Annons
Annons