search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Medling och andra former av konflikthantering
Författare: Jan Norman, Linda Öhman
Förlag: Iustus
Boken ger teoretiska kunskaper om medling och andra former av konflikthantering men fungerar även som praktisk vägledning genom medlingsprocessens olika faser. Medlingens olika användningsområden redovisas i skilda avsnitt som exempelvis medling vid brott, familjemedling och medling i skolan och på arbetsmarknaden. Ett särskilt avsnitt ägnas ombudets, exempelvis advokatens, roll vid medling. Ny omarbetad och utvidgad andra upplaga.

Titel: Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar
Författare: Dan Engström
Förlag: Jure
Genom beslut om en ny lag om medling och genom förändringar i bland annat rättegångsbalken genomfördes det så kallade medlingsdirektivet i svensk rätt förra året. Boken är huvudsakligen en kommentar till medlingslagen och till reglerna om särskild medling enligt rättegångsbalken i dess reviderade lydelse. Boken omfattar även kommentarer till bland annat Stockholms Handelskammares Medlingsinstituts regler om medling och till medlingsdirektivet. Boken riktar sig till advokater, domare och andra som är verksamma som medlare.

NORDISKA JURIDISKA BIBLIOTEKSMÖTET 2012
13–15 juni, Uppsala
Nordiska juridiska biblioteksmötet anordnas vart tredje år turvis i de olika nordiska länderna. I år hålls det nionde mötet i Uppsala och temat är ”Juridikens globalisering – biblioteken i en internationell miljö”. Dagarna kommer att innehålla föreläsningar som berör årets tema ur olika perspektiv, diskussioner och studiebesök. Mer information finns på Juridiska bibliotekets hemsida, Uppsala universitetsbibliotek www.ub.uu.se

NYA AVHANDLINGAR
Axelsson, Ewa
Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård : en medicinrättslig studie, Iustus
Syftet med denna avhandling är att kartlägga och granska den rättsliga regleringen av och ansvarsfördelningen i den svenska hälso- och sjukvårdens system för kvalitetssäkring. De aktörer som undersöks har olika ansvar och uppgifter för att säkerställa en god och säker vård såsom vårdgivare, vårdpersonal, Socialstyrelsen, Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd och patientnämnderna. I boken diskuteras centrala begrepp som till exempel god vårdkvalitet, kvalitetssäkring, patientsäkerhet samt vetenskap och beprövad erfarenhet. En av undersökningens viktigaste slutsatser är att regelverket om vård och kvalitetssäkring behöver ses över och förtydligas.

Hjertstedt, Mattias
Tillgången till handlingar för brottsutredare : en rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt, Umeå universitet
Avhandlingen analyserar dels vilka rättsliga möjligheter det finns för svenska brottsutredare att få tillgång till handlingar, dels vilka möjligheter de bör ha. Undersökningen omfattar i huvudsak den rättsliga regleringen av instituten beslag i förening med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet och straffprocessuell editions- och exhibitionsplikt. Undersökningen omfattar såväl en kartläggning av gällande rätt som kritisk analys och förslag till förbättringar.

Annons
Annons
Annons