search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2011/0962 Betänkandet En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32)

R-2011/1026 Betänkandet En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42)

R-2011/1027 Slutbetänkandet Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. (SOU 2011:45)

R-2011/1080 Departementspromemorian Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier (Ds 2011:21)

R-2011/1106 Betänkandet Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull (SOU 2011:51)

R-2011/1196 Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

R-2011/1212 Departementspromemorian EU:s gränskodex (Ds 2011:28)

R-2011/1272 Promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt

R-2011/1374 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och rätt att kommunicera vid frihetsberövande

R-2011/1391 Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser

R-2011/1430 Rapporten En fjärde migrationsdomstol

Annons
Annons