search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2011 om inte annat anges.

Affärsjuridiska uppsatser 2010/2011 (Iustus. 329 s.)

Arbitration in Sweden / Fredrik Andersson et al., Johnny Herre, ed. (Jure. 269 s.)

Bastidas Venegas, Vladimir: Promoting innovation? : a legal and economic analysis of the application of article 101 TFEU to patent technology transfer agreements (Department of Law, Stockholm University, 2011. Diss. Stockholms universitet, 2011)

Bellamy, Christopher: Materials on European community law of competition / edited by Andrew Macnab (2011 ed. Oxford Univ. Press. 1961 s.)

Berggren, Helena: En praktisk handbok för kvinnor som utsatts för hot och våld i nära relation (Jure. 215 s.)

Blixt, Madeleine: Butiksrån : utvecklingen fram till 2010 (Brottsförebyggande rådet. 67 s. BRÅ-rapport ; 2011:14)

Borgström, Claes: Advokaten i brottmålsprocessen (Norstedts juridik. 209 s.)

Brottsoffermyndighetens referatsamling (Brottsoffermyndigheten. 123 s.)

Engström, Dan: Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar (Jure. 169 s.)

Falk, Jan-Erik: Lag om offentlig upphandling : en kommentar (2. uppl. Jure. 659 s.)

Forsman, Malin: Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning (Norstedts juridik. 156 s.)

Gustafsson, Håkan: Dissens : om det rättsliga vetandet (Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet. 174 s.

Juridiska institutionens skriftserie / Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ; 9)

Hedberg, Stig: Ansvar inom entreprenadjuridiken (Svensk byggtjänst. 150 s.)

Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden : a first study on the European homicide monitor data / Sven Granath et al. (Brottsförebyggande rådet. 147 s.

Research report / BRÅ ; 2011:15. Research report / National Research Institute of Legal Policy ; 259)

International criminal law from a Swedish perspective / Iain Cameron et al. (Cambridge :

Intersentia. 277 s. Series supranational criminal law: Capita selecta ; 9)

Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur / Eije Sjödin et al. (3. uppl. Norstedts juridik. 237 s.)

Nergelius, Joakim: Stärkta – men inte starka : om svenska domstolars svaga konstitutionella ställning (Stockholm . Timbro. 102 s.)

Norman, Jan: Medling och andra former av konflikthantering / Jan Norman & Lina Öhman (2. uppl. Iustus. 283 s.)

Samuelsson, Per: Entreprenadavtal : särskilt om ändrade förhållanden (Karnov Group. 354 s.)

Sevenius, Robert: Företagsförvärv (2. uppl. Studentlitteratur. 520 s.)

Tryblom, Carl-Gustaf: Tvångsvård av missbrukare : en lagkommentar (Stockholm : JP Infonet. 191 s.)

Warnling-Nerep, Wiweka: Statsrättens grunder / Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Jane Reichel (4. uppl. Norstedts juridik. 297 s.)

Welamson, Lars: Processen i hovrätt och Högsta domstolen : Rättegång VI / Lars Welamson, Johan Munck (4. uppl. Norstedts juridik. 256 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 75)

Annons
Annons