search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Per Hall blir hovrättspresident
Regeringen har utnämnt Per Hall, rättschef i Justitiedepartementet, till president i Hovrätten för Västra Sverige. Per Hall är rättschef i Justitiedepartementet sedan 2007. Dessförinnan hade han andra chefsuppdrag i Justitiedepartementet. Per Hall har även varit utredningssekreterare och föredragande i riksdagen samt expert och sekreterare i statliga utredningar. Han förordnades som hovrättsassessor 1993. Per Hall tillträder den 14 maj 2012.

HD upphävde uteslutning
En advokat som uteslöts av Advokatsamfundets disciplinnämnd den 18 november 2010 har återfått sin advokattitel. Advokaten överklagade beslutet, och den 3 november 2011 upphävde Högsta domstolen disciplinnämndens beslut.

Polisen fokuserar på vaneförbrytare
Polisen startar en nationell satsning på att vidareutveckla arbetet mot så kallade livsstilskriminellas brottslighet. Arbetet ska pågå i tre år och ska bland annat resultera i en nationell vägledning.

Bakgrunden är ett uppdrag som polisen fick av regeringen i somras. Uppdraget innebär bland annat en nationell satsning med fokus på vaneförbrytare, där alla polismyndigheter ska genomföra operativa insatser. Dessutom ska polisen utarbeta en vägledning för arbetet med vaneförbrytare. Uppdraget leds av Klas Johansson, länspolismästare i Halland. Rikspolisstyrelsen ansvarar för uppföljning och utvärdering av uppdraget, som ska slutredovisas i mars 2014.

Justitieministern besökte Advokatsamfundet
Den 22 november besökte justitieminister Beatrice Ask samt tjänstemän från Justitiedepartementet Advokatsamfundet för diskussion och informationsutbyte i frågor av vikt för advokaterna.

Vid mötet informerade Justitiedepartementets företrädare om pågående lagstiftningsarbete och Advokatsamfundet berättade om sitt arbete. Generalsekreteraren och Advokatsamfundets övriga företrädare lyfte åter frågan om humanjuristernas problem, men drog också en lans för Sverige som ett starkt land för skiljeförfaranden.

Advokatsamfundet företräddes bland andra av generalsekreteraren Anne Ramberg, ordföranden Claes Zettermarck, vice ordförande Bengt Ivarsson, chefsjurist Maria Billing, förre ordföranden Tomas Nilsson samt de ställ­företrädande chefsjuristerna. Från Justitiedepartementet deltog justitieminister Beatrice Ask, statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementets rättschef Per Hall, chefen för Justitiedepartementets domenhet samt tjänstemän från departementet.

Fokus på ”hot spots” kan minska brottslighet
Vissa platser är mer utsatta för brott än andra, så kallade hot spots. Det finns goda förutsättningar för Polisen att koncentrera det brottsförebyggande arbetet mot dessa platser. Det visar en undersökning genomförd av Brottsförebyggande rådet (Brå). Studien visar att misshandel och bilstölder är brottstyper där den typen av brottsförebyggande arbete skulle vara särskilt meningsfullt i både mindre och större städer. När det gäller något mindre vanliga brott som personrån verkar det krävas en större stad för att det ska finnas förutsättningar för ett renodlat platsbaserat arbete.

Rapporten kan laddas ner på http://www.bra.se

Brå får ny generaldirektör
Erik Wennerström blir ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet, Brå. Wennerström disputerade i juridik år 2007 på en avhandling om rättsstatsbegreppet i EU. Han har under många år arbetat med rättsväsendefrågor på Justitiedepartementet, Folke Bernadotteakademin och i EU-kommissionen. I dag arbetar Wennerström som folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet. Erik Wennerström tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 februari 2012.

Advokatbyrå presenterar sin ”lilla röda”
Efter fem års verksamhet i Kina samlar advokatbyrån Mannheimer Swartling ihop sina lärdomar i boken ”Quotations from a China Practice”. I en liten röd handbok presenterar advokatbyrån sina erfarenheter av kinesisk affärskultur och konsten att göra affärer i Kina.

Allmän domstol ska besluta om utlämning
I framtiden ska allmän domstol besluta i utlämningsärenden som rör stater utanför Norden och EU. Svenska medborgare ska också, under vissa förutsättningar, även kunna utlämnas till sådana länder. Det föreslår Utlämningsutredningen, som i november överlämnade sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask.

Beslut i utlämningsärenden fattas sedan länge av regeringen, efter hörande av Högsta domstolen i de fall den eftersökte inte samtycker till att utlämnas. Svenska medborgare kan inte i något fall utlämnas. Utredningen föreslår en helt ny ordning, där allmän domstol övertar rollen som beslutande organ i samtliga ärenden enligt lagen. Regeringen får dock även fortsättningsvis exklusiv kontroll över de ärenden där svensk utrikes- och säkerhetspolitik gör sig gällande. Den nya utlämningslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft tidigast den 1 januari 2014.

Utlämning SOU 2011:71

Våld mot barn anmäls oftare
Antalet polisanmälda fall av barnmisshandel inom familjen har ökat sedan år 2000. Det visar en kartläggning genomförd av Brottsförebyggande rådet, Brå. Anmälningarna kommer i stor utsträckning från föräldrar, förskole- och skolpersonal och socialtjänsten. Det krävs numera mindre grovt våld än tidigare för att det ska anmälas. Enligt Brå kan man inte dra slutsatsen att det faktiska våldet mot barn ökat. Snarare handlar det om vilket våld som upptäcks och anmäls.

JO kritiserar bevisprovokation
Polisens metoder för att klara upp den så kallade CH-branden i Gävle stred mot såväl Europakonventionen som svensk lag. Det anser JO Hans-Gunnar Axberger, som i ett beslut riktar skarp kritik mot polis och åklagare i målet. JO efterlyser också lagstiftning om polisinfiltration. Nattklubben CH brändes ned år 2005. En 30-årig man dömdes fem år senare för attentatet, efter att han i en fejkad anställningsintervju lockats att berätta om branden.

Svårt locka sökande till många domartjänster
Sveriges domare trivs bra med sin arbetssituation, men det är fortsatt svårt att få sökande till domartjänster runt om i landet, visar en rapport från Domstolsverket. Framför allt är det små och medelstora orter som har svårt att locka till sig domare. Nu föreslår utredaren Thomas Rolén olika åtgärder för att underlätta rekryteringen. Bland annat vill han att arbete som icke ordinarie domare i domstol borde vara mer meriterande än i dag. Han föreslår också fler adjunktionsplatser, där kvalificerade jurister från andra branscher under en tid får tjänstgöra i domstol. Läs mer på Domstolsverkets webbplats, www.domstol.se.

Pris till internationell brottsofferundersökning
Stockholm Prize in Criminology 2012 tilldelas den holländske forskaren Jan van Dijk för hans ihärdiga och konsekventa ledarskap i arbetet med den internationella brottsofferundersökningen ICVS (International Crime Victim Survey).

Syftet med ICVS är att den ska vara ett alternativ till den officiella brottsstatistiken och belysa de brott som inte kommer till polisens kännedom. Undersökningen ska också göra det möjligt att göra en internationell jämförelse av utsattheten för brott och brottsoffrets situation.

En av slutsatserna från brottsofferundersökningarna är att internationella jämförelser av brottsstatistik inte är tillförlitliga eftersom anmälningsbenägenheten och sätten att föra statistik varierar mellan olika länder.

Annons
Annons