search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Advokaten i brottmålsprocessen
Författare: Claes Borgström
Förlag: Norstedts juridik
En samlad framställning som beskriver advokatens roll i brottmålsförfarandet, från första kontakten med klienten till avslutad rättegång. En rad vanliga och ibland svårlösta problem av både praktisk och etisk natur som advokaten måste hantera inom ramen för sitt uppdrag, diskuteras. Boken är tänkt att tillgodose de behov av handledning som både försvarare och målsägandebiträden har men vänder sig till alla som är verksamma inom brottmålsprocessen, dvs. även poliser, åklagare och domare.

Titel: Stalkning
Författare: Johan Sørensson
Förlag: Norstedts juridik
Den 1 oktober 2011 infördes olaga förföljelse, s.k. stalkning, som ett nytt brott i brottsbalken. Samtidigt har begreppet besöksförbud ersatts med den mer omfattande termen kontaktförbud. Syftet med lagändringarna är att förbättra skyddet för personer som utsätts för trakasserier, våld, hot och systematisk förföljelse. Boken innehåller en genomgång av företeelsen stalkning, lagstiftningen kring brottet och hur dessa ärenden hanteras idag, med fokus på polisens hot- och riksbedömningar.

Titel: Arbitration in Sweden
Författare: Fredrik Andersson, Therese Isaksson, Marcus Johansson, Ola Nilsson ; Johnny Herre (red.)
Förlag: Jure
Arbitration in Sweden ger en kortfattad beskrivning av svensk internationell skiljedomsrätt. Boken inkluderar lagen om skiljeförfarande från 1999, SCCs Skiljedomsregler från 2010, nya domstolsavgöranden samt aktuella frågor som rör svensk skiljedomsrätt. Boken som initierats av Swedish Arbitration Association (SAA) bygger på de ursprungliga publikationerna Arbitration in Sweden som gavs ut i två upplagor 1977 och 1984 av Stockholm Chamber of Commerce.

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING I NY UPPLAGA

Referatsamlingen som redovisar myndighetens rättstillämpning i fråga om nivåerna för kränkningsersättning, har kommit ut i en ny omarbetad upplaga. Den ersätter den förra utgåvan från 2009. Referatsamlingen kan beställas eller laddas ned från myndighetens hemsida www.brottsoffermyndigheten.se.

MANNHEIMER SWARTLINGS ”LILLA RÖDA”

Att göra affärer med Kina innebär ett möte med en ny och annorlunda värld. Avokaterna Thomas Lagerqvist och Ulf Ohrling, båda med lång erfarenhet av att arbeta med nordiska företag på den kinesiska marknaden, berättar i boken ”Quotations from a China practice” om vad man bör tänka på. Att vara påläst och ha god förståelse för kinesisk kultur och affärskultur lönar sig om man vill nå resultat. Boken behandlar allt från för kineserna viktiga begrepp som hierarki, lojalitet, tillit, harmoni till nätverksbyggande, förhandlingsteknik, olika etableringsformer, immateriella rättigheter osv. Boken finns inte i bokhandeln men går att beställa direkt från Mannheimer Swartling.

Annons
Annons