search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2011/0479 Slutbetänkande av Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet

R-2011/0901 Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden

R-2011/1001 Betänkandet En samlad ekobrottsbekämpning (SOU 2011:47)

R-2011/1035 Promemorian Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15)

R-2011/1047 Betänkandet Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53)

R-2011/1104 Betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3)

R-2011/1105 Betänkandet Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25)

R-2011/1192 Promemorian Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen (Ds 2011:22)

R-2011/1194 Promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24)

R-2011/1222 Tilläggsbetänkande av havsplaneringsutredningen Kunskap på djupet – Kunskapsunderlag för havsplanering (SOU 2011:56)

R-2011/1252 Europeiska kommissionens förslag till förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar; kvarstad på bankmedel

Annons
Annons