search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny rättspromemoria om påföljd för mord

Åklagarmyndigheten har publicerat rättspromemorian ”Påföljd för mord : en sammanställning av domar meddelade efter den 1 juli 2009”. Straffet för mord är, efter lagändring 1 juli 2009, fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller livstid. Lagändringen har skapat utrymme för en mer nyanserad straffmätning och att högre tidsbestämda straff än tidigare kan dömas ut.

I denna rätts-PM refereras domar avseende 46 mordfall meddelade efter 1 juli 2009. En slutsats man gör är att lagändringen verkar ha fått avsedd effekt. Domstolarna mäter ut fängelsestraff som relativt väl verkar svara mot hur allvarligt brottet är och man använder hela den nu gällande straffskalan. Man konstaterar dock en viss försiktighet med att utdöma fängelse på livstid. Läs promemorian i sin helhet på www.aklagare.se

Annons
Annons