search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2011 om inte annat anges.

Agell, Anders: Äktenskap, samboende, partnerskap/Anders Agell, Margareta Brattström (5 uppl. Iustus. 308 s.)

Beatson, Jack: Anson’s law of contract/Jack Beatson, Andrew Burrows, John Cartwright (29 ed. Oxford Univ. Press, 2010. 750 s.)

Bernitz, Ulf: Svensk och europeisk marknadsrätt. 1 Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar (3 uppl. Norstedts juridik. 275 s.)

Brottsoffret och kriminalpolitiken/Claes Lernestedt, Henrik Tham, red. (Norstedts juridik. 441 s.)

Dollerschell, Kia: Bortvisning (København : Jurist- og Økonomforbundet. 405 s.)

EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstilllämpning/Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson, red. (2 uppl. Norstedts juridik. 348 s.)

Geijer, Ulrika: Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol : en handbok/Ulrika Geijer, Peder Liljeqvist, Göran Lundahl (2 uppl. Lund : Lunds domarakademi. 114 s.)

Julstad, Barbro: Fastighetsindelning och markanvändning (4 uppl. Norstedts juridik. 202 s.)

Juridik : civilrätt, straffrätt, processrätt/Konrad Lundberg et al. (Stockholm : Bonnier Utbildning. 661 s.)

Larsson, Nils: Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken/Nils Larsson, Stieg Synnergren (3 uppl. Norstedts juridik. 431 s.)

Larsson, Nils: Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken/Nils Larsson och Stieg Synnergren (4 uppl. Norstedts juridik. 287 s.)

Levin, Marianne: Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt/Mogens Koktvedgaard, Marianne Levin (10 uppl. Norstedts juridik. 632 s.)

Lindskog, Stefan: Preskription : om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid (3 uppl. Norstedts juridik. 722 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 138)

Ramberg, Christina: Aktieägaravtal i praktiken/Christina Ramberg ; under medverkan av Richard Ramberg (Norstedts juridik. 201 s.)

Ryberg-Welander, Lotti: Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom (Norstedts juridik. 259 s.)

Sund-Norrgård, Petra: Lojalitet i licensavtal (Helsingfors : IPR university center. 334 s. Juridiska föreningens publikationsserie ; 56. Diss. Helsingfors : Univ.)

Sørensson, Johan: Stalkning : om brottet olaga förföljelse samt kontaktförbud (Norstedts juridik, 2011. 130 s.)

Walin, Gösta: Lagen om skuldebrev m.m./Gösta Walin, Johnny Herre (3 uppl. Norstedts juridik. 390 s. Norstedts gula bibliotek)

Annons
Annons