search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

IT-stödet i ”rättskedjan” har stora brister

Arbetet med att skapa ett elektroniskt och strukturerat informationsflöde mellan polis, åklagare, domstolar och kriminalvård går för långsamt. Det anser Riksrevisionen, som studerat arbetet med att effektivisera informationsförsörjningen inom den så kallade rättskedjan. Trots att arbetet pågått i 15 år har man hittills åstadkommit ganska lite, anser myndigheten. Enligt granskningen beror problemen delvis på bristande styrning inom myndigheterna.

Tingsrätten friade dråpmisstänkt läkare

Solna tingsrätt friade i oktober den läkare som åtalats för dråp på ett spädbarn på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna under hösten 2008.

Enligt åtalet dog flickan av en överdos av läkemedlet tiopental. Men tingsrätten ifrågasätter analysresultatet, och anser det inte bevisat att hon fått en överdos. Den höga dosen av läkemedlet kan i stället ha berott på tidigare medicinering, anser tingsrätten, som inte anser det ställt utom rimligt tvivel att något brott över huvud taget begåtts. Dessutom har åklagaren inte heller kunnat visa att den åtalade läkaren handlat på ett sätt som inte varit medicinskt motiverat, enligt tingsrätten. Det är i skrivande stund ännu inte klart om målet ska överklagas.

Solna tingsrätt, mål nr 1703-09

Unga ska övervakas elektroniskt

Statens institutionsstyrelse, SiS, startar ett pilotprojekt om elektronisk övervakning av brottsdömda ungdomar. Projektet är en del i SiS:s uppdrag om förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård. Det är SiS:s ungdomshem Råby i Lund, Klarälvsgården i Deje, Sundbo i Fagersta och Fagared i Lindome som är aktuella för projektet.

HD prövar straffvärdet i narkotikamål

I den så kallade mefedrondomen från juni i år (NJA 2011 s. 357) kom Högsta domstolen fram till att det syntetiska preparatet mefedron ska jämställas med amfetamin i fråga om farlighet i bedömningen av straffvärde vid narkotikabrott. Nu fortsätter HD klargöra straffvärdet i narkotikamål med två nya avgöranden.

Domarna rör narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner. I sina nya avgöranden finner HD att MDPV, mefedron och andra syntetiska katinoner bör jämställas i farlighetshänseende. De uttalanden som HD gjorde i mefedrondomen är därmed tillämpliga på alla de substanserna. MDPV, mefedron och andra syntetiska katinoner bör betraktas som lika farliga som amfetamin – inte som ecstacy – när straffvärdet ska bedömas.

HD:s domar den 21 oktober 2011 i mål nr B 2613-11 och B 2944-11

 

Problem vid häktet i Sollentuna diskuterades

Häkten i Sollentuna har fått mycket kritik från advokater för bristande rutiner när advokater besöker klienter. Kritiken rör bland annat att advokater inte fått träffa sina klienter, eller att man fått vänta mycket länge på ett möte. Många advokater har också haft problem när de sökt sina klienter per telefon.

I slutet av september besökte representanter för Kriminalvården Advokatsamfundet för att diskutera problemen. Vid mötet förklarade Kriminalvården bristerna med inkörningsproblem i fråga om personalrutiner samt tekniska problem. Enligt Kriminalvårdens representanter har åtgärder redan vidtagits och ytterligare insatser kommer att göras för att komma till rätta med de problem som rått.

UNHCR vill ha högre kvalitet på asylbiträdena

Sveriges asylsystem är rättssäkert, men det finns utrymme för förbättringar. Det kommer FN:s flyktingorgan UNHCR fram till i rapporten Kvalitet i svensk asylprövning.

UNHCR har analyserat den rättsliga kvaliteten inom Migrationsverkets asylprövning under två år. UNHCR har gått igenom 200 asylbeslut från 2009 och har varit med vid 56 muntliga utredningar hos Migrationsverket under 2009 och 2010.

UNHCR lämnar rekommendationer till Sverige i rapporten. Bland annat skriver UNHCR att kvaliteten på de asylsökandes offentliga biträden måste höjas och förordar ett auktorisationssystem.

Migrationsverket bör försöka tillmötesgå en asylsökandes önskemål om ett särskilt biträde, även när det gäller tidsaspekterna, skriver UNHCR.

Resor till häkte var nödvändig tidsspillan

Det var rätt av en advokat att resa till häktet för överläggningar med klienten. Det anser Hovrätten för Nedre Norrland.

Advokaten hade överklagat ersättningen till hovrätten sedan tingsrätten satt ner hans yrkade ersättning med 18 000 kronor, ersättning som avsåg tidsspillan. Enligt advokatens överklagande var målet inte av enkel beskaffenhet, och resorna till häktet behövdes bland annat för att gå igenom kartor och skisser med klienten.

Hovrätten delar advokatens uppfattning att dessa kontakter med klienten inte kunde skötas per telefon, och beviljar därför ersättning för åtta timmars tidsspillan.

Mål nr Ö 669-11

 

 

 

 

 

Samfundet välkomnar ny migrationsdomstol

Advokatsamfundet har länge pekat på behovet av en fjärde migrationsdomstol norr om Stockholm, och tillstyrker därför förslagen i rapporten En fjärde migrationsdomstol.

Advokatsamfundet brukar avstå från synpunkter på var olika domstolar placeras. Men just i detta fall finner man att det finns goda skäl att placera domstolen just i Umeå, bland annat stadens läge och goda kommunikationer, att man där bör kunna rekrytera kompetent personal samt att det troligen finns tillräckligt med advokater i Umeås närområde för att fylla behovet av offentliga biträden.

Polisen får bestämma mer i brottsutredningar

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning. Förslaget innebär bland annat att de särskilda reglerna om ledningen av förundersökningar när det gäller ungdomar under 18 år som är misstänkta för brott tas bort. Därmed kan polismyndigheterna leda de förundersökningarna i större utsträckning än i dag. Polismyndigheterna ska också, enligt förslaget, få behörighet att besluta om förundersökningsbegränsning i vissa fall.

Annons
Annons