search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Så kan domstolarna ta intryck av skiljedomsrätten

Finländska advokaten Gisela Knuts var moderator vid seminariet som handlade om ifall domstolsprocessen borde hämta inspiration från bästa praxis inom skiljedomsrätten.

Den schweiziska advokaten Mariella Orelli menade att bästa praxis inom skiljedomsrätten inte bara är en marknadsföringsslogan utan verkligen finns – och det kan visas empiriskt. Skiljeförfarandet har vunnit sådan spridning därför att det är en flexibel process som anpassas från fall till fall. Bästa-praxis-regler gör skiljeförfarandet mindre flexibelt, men mer förutsebart. Utmaningen är att förena flexibilitet och förutsebarhet. Några områden där bästa praxis har genomförts för att skapa större förutsebarhet är edition, muntlig respektive skriftlig bevisupptagning och tillåtligheten av vittnesattester. Principen om inga överraskningar bör vara grunden för bästa praxis i skiljeförfarande, sammanfattade Mariella Orelli.

Patrik Schöldström, hovrättsråd i Svea hovrätt och tidigare advokat, tyckte att ett problem i Sverige är att de flesta domare sällan kommer i kontakt med kommersiella tvister. Han föreslog att man antingen skulle sätta upp särskilda handelsdomstolar eller skulle skapa specialisering inom de befintliga domstolarna. Patrik Schöldström menade att något hände för 10–15 år sedan:

– Fram till dess tävlade domstolarna med skiljenämnderna om de stora kommersiella målen för att bidra till rättsutvecklingen och stimulera domarna. Men sedan dog det bara, sade Patrik Schöldström.

Enligt Patrik Schöldström känner de flesta svenska domare inte till begreppet bästa praxis. Om det blev mera känt skulle domarna godta bästa praxis som ett branschverktyg, trodde han. Patrik Schöldström bedömde att det till och med skulle vara möjligt att tillåta skriftliga vittnesattester inom ramen för den befintliga svenska processrätten.

Ett område där domstolarna kan ta intryck av skiljedomsrätten är målhanteringen. Patrik Schöldström tyckte att en fördel med skiljeförfarande är att man har att göra med en och samma skiljeman under hela processen. Det vore bra om en domare knöts till varje mål i domstol från början till slut. Mariella Orelli trodde att man kunde vinna på att ge parterna inflytande över planeringen av domstolsprocessen.

– Parterna känner till målet bättre än domstolen, åtminstone på ett tidigt stadium, sade hon.

Annons
Annons