search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Rättssäkrare skatteförfarande?

Stärker den nya skatteförfarandelagstiftningen rättssäkerheten? Advokat Börje Leidhammar utgick från den nya skatteförfarandelag som bereds under hösten vid sitt seminarium.

Enligt propositionerna 2010/11: 165–166 ska ett antal lagar inom skatteförfarandet slås samman i syfte att skapa enhetligare struktur och terminologi. Ändringarna gäller framför allt den direkta beskattningen.

Börje Leidhammar påminde om att rättssäkerheten på skatteområdet förstärktes genom de väldiga förändringar i förfarandet som 1990 års taxeringslag innebar. Han konstaterade att förslagen i propositionerna, om de genomförs, sammantaget skulle innebära ytterligare stärkt rättssäkerhet på skatteområdet. En viktig punkt är att proportionalitetsprincipen ska införas på hela skatteförfarandeområdet för alla förfaranderegler. Det blir en fråga för tjänstemannens omdöme att överväga vilka åtgärder som ska utföras, om de är motiverade och vilka konsekvenser de kan få. De sista resterna av lekmannainflytande föreslås upphöra, utom vid fastighetstaxeringen – skattebesluten ska fullt ut handläggas av tjänstemän. Den skattskyldige ska inte heller behöva bli handlagd av samma skattetjänsteman under utredning, beslutsfattande och process. Frivillig rättelse blir möjlig i fler fall än tidigare.

Men de aktuella förslagen lämnar flera frågor obesvarade: De viktiga frågorna om tredjemansrevision och ”dubbelbestraffning” genom skattetillägg och straff för skattebrott ska utredas ytterligare enligt propositionerna.

Börje Leidhammar trodde generellt att tredjemansrevision är ett nödvändigt kontrollmedel, men att den kan göras mer rättssäker och förutsebar genom regler om vilka och vad som får revideras.