search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Brottsbekämpning i EU – effektivitet mot rättssäkerhet?

Den överstatliga kompetensen på straffrättens område blir allt vidare. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 samordnas straffrätten i EU genom direktiv, som antas med kvalificerad majoritet och är bindande för medlemsstaterna.

Vid seminariet Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU gav Stefan Johansson, rättschef i Justitiedepartementet, en ingående översikt över utvecklingen inom EU de senaste 20 åren.

Advokat Thomas Olsson talade om sin erfarenhet av EU:s straffrätt, som har blivit viktigare för försvararen under de senaste tio åren. När det gäller den nationella straffrätten stöter man allt oftare på EU-rätten i praktisk tillämpning.

Thomas Olsson var mycket kritisk till hur straffrättssamarbetet har använts framför allt när det gäller terroristlagstiftningen. Som exempel nämnde han de sanktioner efter 11 september-händelserna som beslutas av FN:s säkerhetsråd genom initiativ från USA, och som innebär att personers tillgångar direkt blir frysta i alla EU:s medlemsländer.

– Man upphäver rättsstatens idé genom systemet. Den verkställande makten, USA:s regering, kan frånta en person alla tillgångar genom att sätta upp den på en lista. Och det finns ingen möjlighet att gå till domstol. Reglerna upphävde gränsen mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt och lade all makt hos USA:s regering, sade Thomas Olsson.

Enligt Thomas Olsson konstaterade Lagrådet att sanktionerna uppenbart stred mot svensk grundlag och mot Europakonventionens garantier för rätten att försvara sig och att få en rättvis rättegång. Därför lyckades inte försöket att genomföra sanktionerna på nationell nivå. I stället antogs de på EU-nivå.

Thomas Olsson betecknade hela EU:s terroristlagstiftning som en hafsverk. Han hävdade att många av de straffrättsliga direktiven i EU aldrig kunde ha blivit lag i Sverige på grund av bristen på förarbeten och remissförfarande.

Thomas Olsson talade också om blankettstraffbuden i EU-lagstiftningen, som föreskriver straff vid brott mot andra EU-bestämmelser. Ofta är de inte begränsade till gällande rätt – tillsammans med den oöverskådliga mängden författningar och föränderligheten i EU-rätten innebär det att det är svårt att förutse och överblicka det straffbara området, exempelvis när det gäller de viktiga områdena skattebrott och tullbrott.

Annons
Annons