search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Öppet brev till Styrelsen för Sveriges advokatsamfund

Av advokaterna Claes Borgström, Lotta Insulander-Lindh och Magnus Lundh.

Under våren 2011 har det riktats kritik vid flera tillfällen från flera advokater mot Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, för hennes uttalanden om ”drevet” i massmedia mot kungen. Bakgrunden har varit uppgifter om att kungen befunnit sig i komprometterande miljöer, såsom stripteaseklubbar, vid olika tillfällen.

Ramberg har debatterat i Aktuellt, skrivit ledare i tidskriften Advokaten, publicerat sig på DN Debatt, uttalat sig till TT, i Sveriges Radio och i ett morgonprogram i Sveriges Television. Hennes tes har varit att påståendena om kungens förehavanden är lögnaktiga eftersom kungen avvisat dem som osanna och de dessutom härrör från en kriminellt belastad person. Ramberg har avvisat kritiken med hänvisning till att hennes agerande är ett konsekvent fullföljande av hennes princip att påtala när media uppenbart missbrukar sin makt.

I en skrivelse till styrelsen inför mötet den 9 juni påtalade 15 advokater ”för egen räkning och för andra advokater” att många advokater upprörts över generalsekreterarens uttalanden och att förtroendet för advokatsamfundet skadats. I skrivelsen uppmanades styrelsen att vid mötet diskutera generalsekreterarens roll och fortsatta uppdrag.

I en pressrelease på Advokatsamfundets hemsida meddelades att en enig styrelse inte funnit anledning att uttala någon kritik mot generalsekreteraren och att hon åtnjuter styrelsens fulla förtroende.

Efter samråd med några av undertecknarna av skrivelsen till styrelsen skrev jag, Claes Borgström, 2011-06-10 följande till Sveriges advokatsamfund: ”Styrelsens beslut 2011-06-09 med anledning av den kritik som riktats mot Generalsekreteraren är publicerad på Advokatsamfundets hemsida. Det är angeläget att advokatsamfundets ledamöter får ta del av den kritik som framfördes i skrivelsen 2011-06-08 till Samfundets styrelse. Vi anser att det är en anständighetsfråga att också skrivelsen publiceras på hemsidan i nära anslutning till styrelsebeslutet. Vi förväntar oss att så sker utan dröjsmål.”

Generalsekreteraren svarade att mitt önskemål inte skulle tillgodoses. Hon skrev vidare att det skulle ha varit rakryggat om jag och andra hade infunnit oss vid fullmäktigemötet den 10 juni och där framfört vår kritik. Kommentaren är svårförståelig eftersom syftet med begäran om publicering av skrivelsen på hemsidan var just att alla Sveriges advokater skulle få information om kritiken och inte endast de som deltog i fullmäktigemötet.

Med anledning av vad som förekommit, ovan redovisat ofullständigt och i korthet eftersom saken är känd för styrelsen, vore vi tacksamma för svar på några frågor som vi vet att många kollegor också ställer sig.

  • Anser styrelsen att det är lämpligt att Advokatsamfundets generalsekreterare använder vår hemsida och vår tidskrift till att driva sina egna intressen och argumentera i egen sak och att utnyttja dessa fora för att häckla enskilda ledamöter som är hennes meningsmotståndare? (Ramberg har bland annat uttalat att vi, de 15 undertecknarna, inte skulle vara rakryggade, insinuerat att vi är fega, att vi borde känna till innebörden av oskyldighetspresumtionen, att vi skulle ha uppfattningen att media ska ha inflytande över tillsättandet av generalsekreterare m.m.)
  • Anser styrelsen att det finns något som helst utrymme för generalsekreteraren att ge uttryck för sin personliga uppfattning på ett sätt som inte ger intryck av att det hon säger är förankrat bland Sveriges advokater? (Jämför Jusektidningen nr 4/11 där en artikel under rubriken Porträttet har följande ingress: ”Uppdraget att göra Advokatsamfundet tydligt och synligt har Anne Ramberg lyckats så bra med att hon numera personifierar hela kåren.”)
  • I ovannämnda pressrelease efter styrelsemötet den 9 juni sägs att styrelsen inte funnit anledning att uttala någon kritik mot generalsekreteraren. Förekom vid styrelsemötet ingen kritik mot generalsekreterarens agerande och uttalanden? Om så var fallet, borde inte det ha redovisats, även om styrelsens interna diskussioner i vanliga fall inte brukar offentliggöras?
  • Anser styrelsen att generalsekreteraren har agerat på ett sätt som står i överensstämmelse med det ändamål som nämns i 1 § stadgarna, att samfundet har till ändamål att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna?
  • Advokatsamfundets dåvarande ordförande, Tomas Nilsson, publicerade dagen före styrelsemötet den 9 juni en artikel på Samfundets hemsida som förbehållslöst försvarade generalsekreterarens agerande. Artikeln skickades per mail till var och en av styrelseledamöterna före mötet. Tomas Nilsson offentliggjorde också sin uppfattning i saken före styrelsemötet. Anser styrelsen att det finns anledning till kritik mot ordförandens åtgärder?

Vi har alla tre med stolthet och engagemang sedan lång tid företrätt Advokatsamfundet i olika sammanhang. Vi har hållit många kurser för advokater och vi har deltagit i Samfundets remissverksamhet. Lotta Insulander-Lindh har varit ordförande i Stockholmsavdelningens styrelse och Magnus Lundh har varit ledamot av Södra avdelningens styrelse. Lotta Insulander-Lindh har föreläst i etikkurser för blivande advokater. Claes Borgström har under flera år hållit föreläsningar för blivande advokater om försvararens uppdrag och roll inom ramen för delkurs 1. Under åren 1992–2000 var han ledamot av Disciplinnämnden.

Vetskap om vår långa erfarenhet av brottmålsprocessen avhåller inte generalsekreteraren och ordföranden från att mästrande upplysa oss om den så kallade oskyldighetspresumtionen. Den självklara principen saknar relevans i den pågående diskussionen.

Med utgångspunkt från vårt långvariga och starka engagemang i advokat­yrket som sådant och i Advokatsamfundets verksamhet känner vi en stark oro över händelseutvecklingen under våren. Vi uppfattar det bemötande som kritikerna mot generalsekreteraren fått som rent maktspråk. Generalsekreteraren försöker förminska betydelsen av det som förts fram genom att tala om ”mina 15 kritiker”. Alldeles bortsett från att det är innehållet i kritiken som är av intresse så ligger det i öppen dager att många kollegor delar den kritik som förts fram i olika sammanhang.

Det är angeläget att styrelsen utförligt diskuterar de frågor som ställs i denna artikel och att diskussionen också redovisas utförligt.

Replik

Med anledning av Claes Borgströms, Lotta Insulander-Lindhs och Magnus Lunds öppna brev, som innehåller kritik mot mig, har jag inga andra kommentarer än följande. Efter en uttömmande diskussion vid styrelsemötet enades styrelsen om följande beslut: ”Generalsekreteraren har under de senaste åren, i olika sammanhang, fört en viktig och intresseväckande diskussion om rättsliga angelägenheter och om frågor som i vid mening hör dit. Styrelsen finner inte skäl – oaktat att det bland samfundets ledamöter har framförts kritiska synpunkter mot vad som förekommit – att rikta någon kritik mot general­sekreterarens sätt att fullgöra sin roll. En enig styrelse har ett fortsatt fullt förtroende för Anne Ramberg som general­sekreterare i Advokatsamfundet.” Jag frågade särskilt om beslutet var enhälligt, vilket det alltså var. Min artikel dagen före styrelsemötet, för övrigt innan skrivelsen från de 15 advokaterna hade kommit, var ursprungligen avsedd som en replik i Aftonbladet på uttalanden bland andra från Claes Borgström. Tidningen tog dock inte in mitt inlägg. Min uppfattning är, och var, att jag borde informera om vad jag hade för uppfattning i frågan. Om Borgström tror att det skulle för­hindra någon i styrelsen från att ha en annan ståndpunkt i sakfrågan är det fel och inte så lite en rätt nedvärderande inställning till styrelseledamöternas förmåga och möjlighet att driva en annan ståndpunkt än min.

* * *

Styrelsens nuvarande ordförande Claes Zettermarck meddelar att han inte finner anledning att kommentera brevet i denna tidskrift.

* * *

Generalsekreteraren har meddelat att hon inte finner anledning att kommentera brevet utöver att det inte korrekt återger hennes uttalanden.

Annons
Annons