search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Straffen för grov fridskränkning ses över
Den pågående Fridskränkningsutredningen ska, enligt ett tilläggsuppdrag från regeringen, se över straffskalan för brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Utredningen ska också särskilt överväga en höjning av straffminimum.

Fridskränkningsutredningen har bland annat i uppdrag att utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

Riksrevisionen granskarlagstiftningsarbetet
Hur effektiv är lagstiftningsprocessen och remissförfarandet? Det ska riksrevisor Gudrun Antemar undersöka i en planerad granskning. Bakgrunden till granskningen är bland annat att OECD haft synpunkter på hur svenska lagförslag bereds.

Ändrad sexualbrottslag har fått effekt
Ändringarna i våldtäktslagstiftningen har haft effekt och polisen registrerar nu fler typer av händelser som misstänkta våldtäkter mot barn. Det finns också tydliga skillnader mellan äldre och yngre barn när det gäller i vilka situationer de utsätts för sexualbrott – och av vem. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Sedan mitten av 1990-talet har antalet fall som polisen registrerat som misstänkta fullbordade våldtäkter mot barn ökat markant. Brå:s undersökning visar att en orsak är att den nya lagen inte ställer några krav på att våld, hot eller tvång ut­övats mot barnet för att gärning­en ska bedömas som våldtäkt. I princip ska därför alla samlag och liknande sexuella handlingar med barn under 15 år bedömas som våldtäkt mot barn.

Statliga chefer anställs efter annonsering
Sedan regeringens nya, mer öppna policy för utnämning av höga chefer trädde i kraft har 60 procent av de aktuella statliga chefstjänsterna tillsatts efter annonsering och intresseanmälningar. Siffran har dock sjunkit från 80 procent år 2007 till 54 procent under 2010. Det berättade bostadsminister Stefan Attefall vid ett presseminarium i augusti om resultatet av regeringens nya utnämningspolitik.

År 2006 beslutade regeringen om en ny policy när det gäller tillsättandet av generaldirektörer och andra chefer i statlig förvaltning. Det tidigare, mer slutna förfarandet ersattes då av en process med öppen annonsering och ansöknings­för­farande. 2010 infördes sekretess för ansökningar till de högsta statliga tjänsterna.

Annons
Annons