search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remiss­ärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2011/0126 Betänkandet En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90)

R-2011/0549 Betänkandet Förvar (SOU 2011:17)

R-2011/0569 Slutbetänkandet Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103)

R-2011/0601 Departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10)

R-2011/0610 Promemorian Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut

R-2011/0612 Betänkandet Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87)

R-2011/0632 Betänkandet Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? (SOU 2011:16)

R-2011/0681 Promemorian Ändrade sanktionsbestämmelser på grund av nya EU-regler på kemikalieområdet

R-2011/0696 Bolagsverkets förslag till ändringar i aktiebolagslagen, aktiebolagsförordningen och förordningen om ekonomiska föreningar

R-2011/0759 Förhandlingar om förslag till rådets förordning om internationella makars förmögenhetsförhållanden och förslag till rådets förordning om internationella registrerade partners förmögenhetsförhållanden

R-2011/0786 Promemorian Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning m.m.

R-2011/0982 Förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande (mottagandedirektivet)

R-2011/0983 Promemorian Uppdatering av Datainspektionens allmänna råd om tillämpning av inkassolagen och DIFS 1989:1

R-2011/0984 Skatteverkets promemoria Deklarationsombud vid fastighetstaxering

R-2011/0985 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla internationellt skydd (asylprocedurdirektivet)

R-2011/1019 Promemorian Kronofogdemyndighetens hemställan om ändringar i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Annons
Annons