search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2010/1903 Betänkandet Folkrätten i väpnad konflikt (SOU 2010:72)

R-2011/0154 Betänkandet Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige (SOU 2011:5)

R-2011/0158 Departementspromemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1)

R-2011/0264 Departementspromemorian Barns rätt till vård och sociala insatser stärks (Ds 2011:5)

R-2011/0413 Koncentration av miljöprövningsdelegationerna

R-2011/0419 Betänkandet från utredningen Upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården (SOU 2011:9)

R-2011/0481 Promemorian Sekretess för finansiella företag (Ds 2011:7)

R-2011/0529 Promemorian Slopade Lundinregler, m.m.

R-2011/0611 Promemorian Rätt att bära namn som förvärvats i en annan stat inom EES

R-2011/0615 Departementspromemorian Enklare avbetalningsköp (Ds 2011:11)

R-2011/0671 Promemorian Kompletterande remittering av vissa frågor i anledning av beredningen av departementspromemorian Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder (Ds 2010:26)

R-2011/0679 Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012

R-2011/0711 Förslag till ändringar i riksåklagarens riktlinjer för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande

R-2011/0715 Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet avseende det enhetliga patentskyddet och dess översättningsarrangemang

R-2011/0744 Promemorian Förtur för ”gröna” patentansökningar?

Annons
Annons