search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Är försvararens roll olika i EU:s länder?

Ett 80-tal försvarsadvokater från EU-länderna samlades i Budapest i början av maj i år. Advokat Bertil Dahl rapporterar från en innehållsrik och givande konferens.

Konferensen ägde rum i det palats nära parlamentet i Budapest som byggdes 1896 för Ungerns och Budapests advokatsamfund efter en donation från staden. Det fantastiska palatset är bevarat närmast i originalskick. Det speglar tveklöst en mycket stark position för advokater i Ungern. Advokaterna i Ungern har en mycket lång tradition även innan Advokatsamfundet formellt bildades 1875.

Konferensens huvudämne var The fight against corruption and the reality of defence in these cases. Det inleddes med föredrag med efterföljande diskussion. En grupp försvarsadvokater från olika länder berörde sina erfarenheter av de särskilda svårigheter de mött som försvare i sådana mål. Flera åklagare och universitetsjurister bidrog.

En panel av försvarare från olika länder gav sina synpunkter på hur man som försvarare bäst försvarar någon som misstänks för korruptionsbrott.

Här framhölls flera gånger vikten av att försvarsadvokaterna i varje land ges utrymme att i den egna klientens intresse oavhängigt verka för att det blir en fair trial. Det framhölls hur avgörande det ofta är att försvaren kommer in tidigt – till första förhöret under förundersökningen liksom naturligtvis att staten garanterar en rimlig ersättning. För svenska advokater koncentreras en sådan diskussion till vår timkostnadsnorm men också till att försvararna måste mötas av respekt för nedlagt arbete särskilt under förundersökningen. Eljest kunde advokatkårens oavhängighet ifrågasättas.

En försvarare från Geneve berättade om hur Schweiz nyligen infört en gemensam processlagstiftning för alla sina 26 kantoner. Han framhöll hur lagstiftaren på olika sätt stärkt försvarsadvokaternas ställning i syfte att sträva efter Equality of arms i en modern straffprocess som till skillnad från tidigare nu ska präglas av ett kontradiktoriskt förfarande.

Från Grekland fick vi rapport om bland annat stora svårigheter för grekiska domstolar att upprätthålla fair trial i brottmål bland annat för att resurserna för översättning och tolkning var för begränsad. Man hade också iakttagit att den grekiska rättsapparaten missbrukat den europeiska arresteringsordern, EAW. Unionens regler om EAW gör det praktiskt enklare att tillgripa det systemet än traditionell internationell rättshjälp för förhör av någon i annat EU-land. För en misstänkt torde det kunna leda till olägenheter såsom frihetsberövanden som eljest inte skulle förekomma.

En norsk kollega berättade om tendenserna i Norges straffprocess. Bland annat har man förstärkt rättsskyddet för målsägande i mål om familjevåld. Det har höjt status för den delen av rättssystemet. Vidare gick han igenom de första årens erfarenhet av den resningskommission – Gjenopptakelsekommisjonen – som tar hand om resningsärenden på ett nytt sätt efter brittisk modell. Statistiken från kommissionens verksamhet på ett par år talar om 14 procent frikännande av tidigare fällda.

Konferensen erbjöd rikliga möjligheter till angenäm samvaro med försvarsadvokater från både EU-länderna och närliggande länder som Norge, Schweiz, Turkiet och Georgien. Flest deltagare kom som vanligt från England, Holland, Belgien och Tyskland. Som vanligt när det gäller vår yrkesgrupp talades det mycket straffprocess även utanför konferensens schema.

Och den inledande frågan? Det är mitt intryck, efter några år med ECBA, att försvararna uppfattar sin roll som buren av en mycket stark värdegemenskap. Den finns nedskriven i Europakonventionens regler om fair trial liksom numera också EU:s stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Om ecba
ECBA är ett organ för Europas försvarsadvokater. Syftena är att bevaka den enskildes rätt till en rättvis rättegång och mänskliga rättigheter i den ganska kraftfulla mellanstatliga harmonisering som äger rum på straffrättens område i EU. ECBA arbetar som lobbyorganisation gentemot Europeiska kommissionen och politikerna i medlemsländerna. ECBA erbjuder också mötesplats för försvararna i de olika medlemsländerna – ett nätverk för kunskapsutbyte.

Annons
Annons
Annons