search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets styrelse har fullt förtroende för Anne Ramberg

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund gjorde den 9 juni följande uttalande.

Generalsekreteraren har under de senaste åren, i olika sammanhang, fört en viktig och intresseväckande diskussion om rättsliga angelägenheter och om frågor som i vid mening hör dit. Styrelsen finner inte skäl – oaktat att det bland samfundets ledamöter har framförts kritiska synpunkter mot vad som förekommit – att rikta någon kritik mot generalsekreterarens sätt att fullgöra sin roll. En enig styrelse har ett fortsatt fullt förtroende för Anne Ramberg som generalsekreterare i Advokatsamfundet.

Brev med kritik
I vecka 23 inkom ett brev till Advokatsamfundet från femton advokater som innehöll kritik mot Advokatsamfundets generalsekreterare. Brevet har behandlats av styrelsen på dess junimöte.

Annons
Annons
Annons