search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Villkoren för yngre engagerade

Östra avdelningen satsade i år extra på att engagera yngre advokater och biträdande jurister. Under förmiddagen samlades 28 yngre från olika delar av avdelningen för att träffa varandra, knyta nya kontakter och diskutera framtidsfrågor.

Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing, ansvarig för projektet Advokat i framtiden, berättade om de utmaningar som advokatkåren står inför. Bland annat upplever advokatbyråerna allt hårdare konkurrens om de bästa juristerna från andra arbetsgivare. Dessutom kan man räkna med stora pensionsavgångar, och återväxten bland humanjuristerna är så gott som obefintlig, inte minst i små och medelstora städer som de i Östra avdelningen, konstaterade Maria Billing.

För att möta dessa utmaningar har Advokatsamfundet initierat projektet Advokat i framtiden, riktat till biträdande jurister och advokater under 40 år. Maria Billing berättade om projektets aktiviteter, som hittills mest hållits i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men förhoppningen är att aktiviteterna ska ge ringar på vattnet, så att yngre advokater och biträdande jurister kan samlas och diskutera framtiden också på andra håll i landet.

– Det är ni som är framtidens advokater. Vad vill ni att varumärket advokat ska stå för, frågade Maria Billing de deltagande juristerna och unga advokaterna, och bjöd in till diskussion om vilka som är de viktigaste frågorna för yngre i Östra avdelningen.

Många av deltagarna vid årsmötet hade redan träffats vid de lokala möten som ordnats i Kalmar, Linköping och Jönköping. En central fråga vid dessa möten var vilka villkor som egentligen fanns för att bli delägare, och hur man kunde fråga och ställa krav för att få veta det.

– Sådant är bra att kunna diskutera utan chefen, konstaterade en deltagare vid mötet.

En annan viktig fråga är hur man kan förena delägarskap med livet som småbarnsförälder, inte minst ekonomiskt.

– Det blir ju väldigt viktigt hur delägaravtalet ser ut under föräldraledighet. Om man ska betala för att vara föräldraledig är det klart att andra branscher framstår som mer attraktiva, sa en deltagare.

Bristen på humanjurister kom också upp vid de lokala mötena, berättade en deltagare, som var bekymrad för att advokaterna redan i dag hade svårt att räcka till för alla enskilda personer som behöver deras tjänster. Maria Billing konstaterade att problemet är välbekant, och att Advokatsamfundet arbetar på en rad sätt för att förbättra villkoren för humanjuristerna. Hittills har det dock varit svårt att få gehör hos beslutsfattarna.

Östra avdelningen planerar att fortsätta arbetet för yngre advokater och biträdande jurister med både lokala möten och träffar för hela avdelningen.

Annons
Annons