search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Utbildningspass i aktuell förvaltningsprocessrätt

Östra avdelningen fick en ny ordförande i Linköping den 10 mars. Många av deltagarna vid det välbesökta årsmötet tog också tillfället i akt att vidareutbilda sig i förvaltningsprocessrätt.

Östra avdelningens årsmöte och utbildning samlade närmare en femtedel av avdelningens ledamöter, konstaterade ordföranden Bengt Ivarsson nöjd. Efter sex år som avdelningsordförande lämnade han vid årsmötet klubban vidare till Bo Nilsson från Katrineholm.

Vid årsmötet medverkade Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson, som kort presenterade arbetet i styrelsen och vid kansliet. Men Tomas Nilsson underströk att han också var där för att lyssna.

Det kom också en del synpunkter och frågor från publiken. Advokat Eva Kullman berömde samfundets ledning för arbetet med att skapa nätverk, bland annat för kvinnliga jurister och advokater, yngre och för humanjurister (till exempel mentorprojektet Ruben). Men Eva Kullman pekade också på de svåra ekonomiska villkoren för humanjurister som till stor del hör samman med timkostnadsnormen och undrade vad Advokatsamfundet gör för att ändra på situationen.

– Vi gör vad vi alltid gjort. Vi förser Justitiedepartementet med underlag och diskuterar frågan så snart vi ges tillfälle, svarade Tomas Nilsson.

Han konstaterade att det hittills gått trögt, men att arbetet fortsätter. (Läs mer i artikeln Beräkningskostnads för timkostnad ses över.)

Tomas Nilsson presenterade vid mötet också den promemoria som styrelsen sänt ut på remiss till avdelningarna och fullmäktige, om möjligheten att vidta disciplinära åtgärder mot advokater som begår allvarliga brott.

En stor del av deltagarna vid årsmötet passade också på att fördjupa sina kunskaper i förvaltningsprocessrätt. Eftermiddagspasset inleddes med tre timmars utbildning i detta område, som föreläsaren professor Ulrik von Essen beskrev som allt viktigare för advokaterna.

Traditionellt har ganska få advokater processat i förvaltningsdomstolarna. Ulrik von Essen konstaterade att många mål inom förvaltningsrätten rör ganska små belopp, som ändå kan ha mycket stor betydelse för enskilda personer. Men nu prövas också allt fler stora, kommersiella mål i förvaltningsdomstolarna. Det handlar om exempelvis telemål och läkemedelsmål, där avgörandet kan röra stora belopp.

– Då behövs hjälp från advokater. Jag tror att detta kan vara en ny arena för advokaterna, sa Ulrik von Essen.

De advokater som ger sig in i förvaltningsprocessen möter en delvis annorlunda kultur än i de allmänna domstolarna, påpekade Ulrik von Essen.

Förvaltningsprocesslagen från 1971 ger ganska oklara anvisningar till domstolen, och domaren har betydligt större frihet att forma processen. Som ett exempel nämnde Ulrik von Essen att förvaltningsprocesslagen inte innehåller en enda regel om hur muntliga förhandlingar ska genomföras.

Annons
Annons