search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet har avgivit yttrande

R-2010/1777 Slutbetänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

R-2010/1882 Betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81)

R-2011/0045 Promemorian Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

R-2011/0159 Promemorian En ny reglering för beskattning av lån

R-2011/0191 Promemorian Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

R-2011/0412 Förslag till ändrade värdepappersföreskrifter

R-2011/0634 Europeiska kommissionens grönbok om bolagsstyrning i EU