search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Socialförsäkringsbalken: en kommentar
Författare: Lars-Göran Hessmark, huvudredaktör
Förlag: Norstedts juridik

Kommentar till socialförsäkringsbalken (SFB) som 1 januari 2011 ersatte ett trettiotal lagar på socialförsäkringsområdet. Syftet med den nya balken är bland annat att få en sammanhållen och mer lättillgänglig lagstiftning. Långa paragrafer har delats upp och språket har moderniserats. Inga större materiella ändringar är gjorda.

Balken är indelad i åtta avdelningar, A–H, och lagkommentaren har fått samma indelning, varje volym omfattar en avdelning i balken. Sex av de åtta volymerna är redan utgivna, resterande två kommer lite senare.

I anslutning till de nya paragraferna i balken anges ”nycklar” med motsvarighet i föregående lagar. Vidare hänvisar författarna i referenserna till förarbeten, rättsfall och litteratur.

Titel: Skadeståndslagen
Författare: Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck
Förlag: Norstedts juridik

Boken är en utförlig kommentar till skadeståndslagen och de skadeståndsrättsliga grundprinciperna. Denna fjärde upplaga har kompletterats med redogörelser för ny domstols- och försäkringspraxis (speciell fokus på utvecklingen av ny ersättningsrättslig praxis) liksom ny lagstiftning fram till årsskiftet 2010/11. I kommentaren har också beaktats ny litteratur samt festskrifts- och tidskriftsartiklar. Boken vänder sig till alla som sysslar med ersättningsrättsliga frågor.

Annons
Annons