search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-kommissionen överväger att ändra datalagringsdirektivet

EU-kommissionen överväger strängare regler för lagring och användning av trafikdata från telefoner och e-post. Enligt kommissionen innebär datalagringen ett betydande ingrepp i den personliga integriteten.

Kommissionens slutsatser bygger på en utvärdering av datalagringsdirektivet, presenterad den 18 april.

Enligt rapporten anser de flesta EU-länder att datalagringsbestämmelserna är viktiga för att bekämpa brott. Men tio länder rapporterar att de har kunnat lösa allvarliga brott i många fall med hjälp av historiska trafikdata som har lagrats trots att krav på lagring enligt direktivet inte fanns.

I rapporten konstaterar kommissionen att lagring av uppgifter om dator- och telefontrafik innebär ett betydande ingrepp i den personliga integriteten. Visserligen finns det inte några konkreta exempel på allvarligare ingrepp, men rapporten drar ändå slutsatsen att det krävs ytterligare säkerhetsåtgärder för att minska risken för brott mot datasäkerheten. Därför ska kommissionen överväga strängare regler för att lagra och använda trafikuppgifter.

Rapporten visar att de tillåtna lagringstiderna för trafikdata varierar mellan sex månader och två år i medlemsländerna, och att de skäl som ger myndigheter rätt att använda uppgifterna skiljer sig kraftigt mellan länderna. I många länder är det inte bara polis och åklagare som får ta del av uppgifterna. I fjorton länder får säkerhets- och underrättelsetjänster begära ut uppgifter. I sex länder kan skatte- och tullmyndigheter göra det, och i tre länder får gränspolisen ta del av uppgifterna. Inte heller finns det krav på domstolsbeslut i alla medlemsländer för att teleoperatörerna ska lämna ut uppgifter. ”I två medlemsstater tycks det enda villkoret vara att begäran görs skriftligen”, skriver kommissionen i rapporten.
Kommissionen vill harmonisera lagringstiderna och om möjligt göra dem kortare, se till att oberoende övervakningsorgan finns i alla medlemsländer, begränsa antalet myndigheter som får tillgång till uppgifterna och begränsa de kategorier data som ska lagras.

Dessutom vill kommissionen säkerställa att proportionalitetsprincipen respekteras i framtida förslag om datalagring och inte går längre än nödvändigt för att bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism.

Annons
Annons