search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2011
Advokat borde ha förvissat sig om att ett överklagande till kammarrätten hade inkommit. Varning.

Anmälan

X har i en anmälningsskrift, som inkom till Advokatsamfundet den 2 november 2010, i huvudsak anfört följande.

I en tvist med försäkringskassan angående livränta 2006 anlitade hon A för att överklaga försäkringskassans beslut till länsrätten. Försäkringskassan överklagade länsrättens dom till kammarrätten. I kammarrätten förlorade hon målet. I kammarrätten företräddes hon inte av advokat. I november 2007 kontaktade hon A igen för att få hjälp med en överklagan till Regeringsrätten.

När drygt ett år hade gått kontaktade hon A för att höra hur det gått med ärendet. A:s svar var att det kan ta lång tid.

I mars 2010 kom hon i kontakt med Centrum för rättvisa. Hon fick då veta att hon kunde begära skadestånd hos justitiekanslern eftersom hennes fall ännu inte tagits upp i domstolen.

Hon försökte få kontakt med A mellan den 8–18 mars angående målnummer, men fick ingen respons. Hon kontaktade då själv kammarrätten för att få hjälp med målnummer och fick då veta att målet avslutades den 5 oktober 2007 och att någon överklagan inte inkommit.

Hon kontaktade A via mail och frågar om denne skickade in överklagan. A svarade att det var gjort och att de har som rutin att kontrollera att överklagan inkommit och att de noterar detta i akten.

A ringde henne dagen efter och talar om att det inte finns någon notering om överklagan i akten. A antog att överklagan kommit bort i postgången.

Efter några dagar försöker hon åter få kontakt med A för att diskutera möjligheten att begära återställande av försutten tid. Först i slutet av april fick han kontakt med A efter många telefonsamtal och mail. De bestämde då att A åter skulle sända in överklagan och begära återställande av försutten tid.

Efter drygt två månader kontaktade hon A för att höra om det hänt något, men fick då veta att A inte har skickat in överklagan. A föreslog istället att hon skall börja om på nytt med försäkringskassan, vilket hon avböjde. A nämnde då att det finns en försäkring som denne kan använda sig av.

Först i slutet av augusti träffades de för att bestämma hur de ska fortsätta. A skulle upprätta en skrivelse som hon skulle få ta del av innan den gick vidare till försäkringsbolaget. A medgav att han inte skött sitt uppdrag.

I november hade hon fortfarande inte hört något från A.

Advokatens yttrande

A har i yttrande över anmälan anfört bland annat följande.

X:s beskrivning av bakgrunden är i huvudsak korrekt, med följande kompletteringar.

Han fick kontakt med X under 2006 vid en advokatjour som han vid den tiden arrangerade tillsammans med P kommun. X ville diskutera ett ärende hos försäkringskassan, där hon nekats livränta på grund av arbetsskada.

X överklagade försäkringskassans beslut själv, men han biträdde henne som ombud vid den muntliga förhandlingen i länsrätten i november 2006.

X vann framgång i länsrätten på så sätt att en del av arbetsskadan accepterades på sätt att hon beviljades livränta på grund av de psykiska besvär hon drabbats av i sitt arbete. I en annan del avslogs hennes begäran.

Försäkringskassan överklagade domen till kammarrätten, varvid han kontaktades av X och hjälpte henne med ett utkast till yttrande till kammarrätten samt ett eget överklagade av den del av länsrättens beslut som inte bifallits. I övrigt biträdde han inte henne i kammarrätten, främst med anledning av kostnadsskäl.

Kammarrätten meddelade prövningstillstånd för både X och försäkringskassan, och biföll i dom i oktober 2007 försäkringskassans överklagande, men avslog X:s.

Han blev då återigen kontaktad av X och de träffades den 15 november 2007 för att diskutera kammarrättens dom. De kom fram till att pröva med ett överklagande till Regeringsrätten och vid mötet skrev han ett sådant överklagande och X undertecknade en fullmakt. Efter mötet postade han själv överklagandet till kammarrätten. Senare har det visat sig att överklagandet sannolikt inte inkommit till kammarrätten. Den rutin han alltid använder när han postar ett överklagande är att han eller någon annan på byrån ringer domstolen i fråga och kontrollerar att överklagandet inkommit samt gör en anteckning om detta på kopian av överklagandet eller någon annanstans i akten. Någon sådan notering finns inte beträffande det här överklagandet.

Det är riktigt att han haft kontakt med X angående handläggningstiden i Regeringsrätten och det är allmänt känt att ett överklagande kan ta lång tid innan ett beslut om prövningstillstånd meddelas.

Under 2010 har han haft flera kontakter med X, och de av henne angivna tidpunkterna är säkert korrekta. När det framkommit att överklagandet till Regeringsrätten inte inkommit, talade de om möjligheten att begära återställande av försutten tid, även om den vägen förmodligen inte skulle vara möjlig efter så lång tid. Vid senare samtal tog han upp möjligheten att begära livränta på nytt eftersom försäkringskassan enbart prövat livräntan utifrån en begränsad tidsperiod. X meddelade då att hon inte orkade driva frågan längre och hon önskade inte att han skulle vidta någon ytterligare åtgärd.

Vid ett sammanträffande i slutet av augusti 2010 talade han med henne om möjligheten att tillskriva sitt försäkringsbolag angående att han inte tillsett att överklagandet inkommit till kammarrätten. De bestämde att han skulle göra så. Därefter har de haft någon kontakt per telefon. Det är riktigt att X sökt honom någon vecka innan hon skickade anmälan till Advokatsamfundet.

Han förstår att X är besviken över att inte ha fått möjligheten att få sin sak prövad av Regeringsrätten, särskilt som hon vann framgång i länsrätten.

Genmäle från anmälaren

I genmäle har X anfört bland annat följande.

Det stämmer inte att hon inte önskat att A skulle ansöka om återställande av försutten tid.

Efter mötet i augusti, när de bestämde att A skulle kontakta sitt försäkringsbolag, har A inte hört av sig, trots att hon skickat sms, mail och ringt i september, oktober och fram till anmälan i november.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att A inte har förvissat sig om att överklagandet kommit in till kammarrätten. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Vidare framgår att A inte kontaktat X, trots att hon sökt honom. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

Annons
Annons