search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2010/1719 Promemorian Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret (Ds 2010:43)

R-2010/1729 Betänkandet Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71)

R-2010/1776 Promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

R-2010/1856 Betänkandet Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag (SOU 2010:2)

R-2010/1866 Betänkandet Planering på djupet – fysisk planering av havet (SOU 2010:91)

R-2010/1892 Grönbok om mervärdesskattens framtid – Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdesskattesystem KOM (2010) 695 slutlig

R-2011/0153 Europeiska kommissionens grönbok om fri rörlighet för officiella handlingar och erkännande av handlingar angående civilstånd

R-2011/0182 Promemorian Förslag till ändrade fondföreskrifter

R-2011/0226 Skatteverkets promemoria Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked vid överklagande

R-2011/0228 Promemorian Ägarprövning i fondbolag

R-2010/0238 Grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad

R-2011/0239 Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

R-2011/0240 Utkast till proposition Förkortad lagrådsperiod

Läs mer
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på ”Advokatsamfundet tycker”.

Annons
Annons