search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya utmaningar för JK efter 298 år som myndighet

Justitiekansler Anna Skarhed berättade om en liten men effektiv myndighet hos Advokat  i framtiden.

Vid Advokat i framtidens lunchseminarium den 23 februari var justitiekansler Anna Skarhed gäst. Hon berättade om JK:s verksamhet under rubriken ”Vad händer i Birger jarls torn?” .

Anna Skarhed sade att många blir överraskade av att myndigheten JK klarar av att varje år handlägga ett stort antal ärenden av en mängd olika slag, på en så liten myndighet med bara omkring 25 anställda. JK hanterade cirka 8 500 ärenden under 2010. Det motsvarar 450 ärenden per handläggare. Anna Skarhed framhöll att arbetet kräver mycket av myndighetens handläggare och föredragande. Av de 20 juristerna som bereder ärenden är de flesta föredragande assessorer, men bland dem finns också tre tidigare advokater.

JK har sex huvudsakliga ansvarsområden:

  • utöva tillsyn över den offentliga förvaltningen för regeringens räkning
  • vara exklusiv åklagare i mål om tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott
  • svara för statens skadereglering
  • som statens advokat bevaka statens rätt i rättegångar
  • vara regeringens juridiska rådgivare
  • värna enskildas integritet

Tillsynen utgör ungefär 15 procent av de inkommande ärendena. Den omfattar alla statliga myndigheter och befattningshavare – men inte regering och riksdag – samt kommunala myndigheter. JK:s tillsyn är främst inriktad på att upptäcka systematiska fel i den statliga verksamheten. JK får liksom JO in många klagomål från enskilda men kan också själv initiera ett tillsyns­ärende. Det är önskvärt att JK även utför inspektioner men det är svårt att hinna med på grund av begränsade resurser.

Syftet med JK:s tillsyn över advokater är att bidra till ett gott förtroende för advokatväsendet. Tillsynen sker främst genom bevakning av Advokatsamfundets disciplinverksamhet vilket i praktiken innebär genomgång av alla disciplinnämndens protokoll.

Sedan år 2005 har JK tillsyn över domstolarnas beslut i rättshjälpsärenden. Under år 2010 granskades över 2 000 beslut och domar, vilket motsvarade en fjärdedel av JK:s inkommande ärenden. JK valde att överklaga i bara 54 av de ärendena, och av dem var det bara 6 som gällde ersättning till rättsliga biträden. Efter några vägledande avgöranden av Högsta domstolen och en uppstramning av utformningen av biträdenas kostnadsräkningar är det inte några större problem med ersättningsfrågorna, berättade Anna Skarhed.

Skaderegleringsärenden där enskilda begär skadestånd på grund av fel från statens sida utgör 35 procent av de inkommande ärendena. Omkring hälften av dessa rör personer som har varit frihetsberövade, främst som anhållna eller häktade, men som sedan inte har blivit åtalade eller har blivit frikända av domstol.

Uppgiften som åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål har inneburit nya utmaningar för JK på senare tid i takt med utvecklingen av nya medier.

Anna Skarhed gav även en historisk bakgrund till JK-ämbetet som instiftades av Karl XII år 1713. Hon menade att tillsynsuppdraget delvis är detsamma i dag som för 298 år sedan och att Karl XII faktiskt skulle ha känt igen sig i 2011 års regleringsbrev, där det föreskrivs att JK ska värna rättssäkerheten i den offentliga verksamheten.

Annons
Annons