search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Tre aspekter av EU-IP
Författare: Maja Lindqvist, Anna Stolt och Julia Tavaststjerna
Förlag: Iustus

Boken innehåller tre uppsatser inom området EU-IP, de för medlemsstaterna gemensamma internationella privat- och processrättsliga reglerna. Den fria rörligheten inom EU står i förgrunden i uppsatserna som tar upp  tre olikartade men ändå sammanhängande frågekomplex: Olovligt bortförande av barn inom EU, med hänsyn tagen till principen om barnets bästa; Samkönade parrelationers rättsliga status i EU, särskilt när paret vill flytta från en medlemsstat till en annan; Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre.

Studierna grundar sig på examensarbeten inom ämnet internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet. Redaktör för boken är Maarit Jänterä-Jareborg. 

 

Titel: Företagsöverlåtelser: en introduktion till den legala processen
Författare: Magnus Forssman
Förlag: Norstedts juridik

En praktiskt inriktad handbok avseende den juridiska processen vid överlåtelser av ej noterade aktiebolag. Boken fokuserar på den juridiska rådgivarens praktiska arbete i processen och utformningen av överlåtelseavtalet. De olika stegen i processen behandlas utförligt och många praktiska exempel ges. Boken vänder sig till jurister som har ett behov av  att snabbt få kunskap om hanteringen av företagsöverlåtelser.

Långa handläggningstider för brottmål

Rapport från Brå
Handläggningstiderna för brottmål är för långa och skiljer sig åt mellan olika brottstyper. Dessutom följs inte alltid kravet på särskild skyndsamhet i mål som rör ungdomar. Detta visar den första systematiska kartläggningen över handläggningstider som gjorts med hjälp av en ny databas utvecklad vid Brå. Databasen ger möjligheter att följa ett brottmålsärende genom hela rättskedjan. Läs rapporten Handläggningstider i rättskedjan på www.bra.se.

Nya avhandlingar

Polisiär våldsanvändning : en straff- och offentligrättslig undersökning, Johan Boucht, Iustus

Polisens befogenheter att använda våld regleras av två lagstiftningar som delvis överlappar varandra, befogenhetsnormerna i polislagen och reglerna om nödvärn och nöd i brottsbalken. Avhandlingen analyserar dessa offentligrättsliga och straffrättsliga regler och diskuterar bl.a. hur förhållandet mellan de två regeltyperna bör uppfattas samt hur lagstiftningen kunde förbättras. Johan Boucht är verksam vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

Familieøkonomien : samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik, Ingrid Lund-Andersen, Jurist- og Økonomforbundet

I avhandlingen beskrivs och analyseras den rättsliga ställningen för ogifta sammanboende med särskild fokus på ekonomiska frågor. Boken avslutas med rättspolitiska överväganden och förslag på möjliga reformer både för gifta och ogifta sammanboende.

Tonvikten ligger på dansk lagstiftning och rättspraxis men med internationella utblickar.

Ingrid Lund-Andersen är docent i familjerätt vid Köpenhamns universitet och har gett ut flera böcker och artiklar om familje- och arvsrätt.

Rummet och rätten: tingshus som föreställning, byggnad och rum i användning 1734–1970, Eva Löfgren, Göteborgs universitet

Eva Löfgren har undersökt svenska tingshus byggda mellan 1734 och 1970. Vilka funktioner skulle husen fylla, vilka byggdes de för och hur kom de sedan att användas? Under de år avhandlingen omfattar var det invånarna i härader och tingslag som själva bekostade och underhöll sin domstolsbyggnad. Inga särskilda riktlinjer fanns för hur bygget skulle utföras. I samband med tingsrättsreformen 1970 övertog staten ansvaret för domstolslokalerna. De ca 350 tingshus som fortfarande finns kvar från den aktuella perioden har tidigare inte ägnats mycket uppmärksamhet i den bebyggelse- och arktitekturhistoriska forskningen. Avhandlingen är utgiven i serien Rättshistoriskt bibliotek, Institutet för rättshistorisk forskning.

Kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Annons
Annons