search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende Beslut 4 2011

4 Biträdande jurist har lämnat uppgifter för offentliggörande utan samtycke från klienten. Advokat har brustit i sin övervakningsplikt. Erinran.

Bakgrund
Advokaten A biträdde under våren 2010 X AB i en affär där samtliga aktier i ett fastighetsägande bolag såldes. A hade B som biträdande jurist i ärendet.

Anmälan
I en anmälan, som kom in till Advokatsamfundet 5 oktober 2010, har X AB riktat kritik mot A och i huvudsak anfört följande. Överlåtelseavtalet innehöll en sekretessparagraf enligt vilken parterna inte hade rätt att utan den andre partens skriftliga medgivande lämna uppgift om avtalet eller den transaktion som avtalet reglerade. X har inte heller lämnat något samtycke till Advokatbyrån eller A om att offentliggöra uppgifter. Trots det lämnade Advokatbyrån i september 2010 ut uppgifter om affären till tidningen T.

Advokatens yttrande
I yttrande, som inkom den 27 oktober 2010, har A bemött kritiken och i huvudsak anfört följande. Det stämmer att X inte har lämnat något samtycke till Advokatbyrån eller honom att offentliggöra uppgifter om den genomförda affären. Efter tillträdet av aktierna ställde advokat C, ansvarig hos Advokatbyrån för know-how och information, en intern förfrågan till medarbetarna i Advokatbyrån om de hade någon eller några affärer att rapportera till henne. B, som varit biträdande jurist i ärendet, lämnade då uppgifter till C om affären. C offentliggjorde därefter i ett pressmeddelande att Advokatbyrån, han och B biträtt i affären. I pressmeddelandet lämnades en kort redogörelse för affärens kommersiella villkor.

– Han har inte instruerat B att lämna uppgifter om affären till C. Han kände inte till att B lämnade uppgifter om affären till henne. Han har inte instruerat B att särskilt underlåta att lämna uppgifter om affären till C. Han har inte vidtagit några särskilda åtgärder för att förhindra B att lämna uppgifter till henne.

– Han har inte instruerat C att offentliggöra affären. Han kände inte till att hon offentliggjorde den. Han har inte instruerat C särskilt att underlåta att offentliggöra affären. Han har inte vidtagit några särskilda åtgärder för att förhindra att C offentliggjorde affären.    

Återkallelse

X AB har i skrivelse daterad den 29 oktober 2010 återkallat sin anmälan mot A genom att anföra att de efter möte med berörda parter fått upplysningar i ärendet vilket innebär att en samförståndslösning nåtts. Anmälan mot advokat A återtas och ärendet önskas avskrivet.

Nämndens bedömning och beslut

Disciplinnämnden, som oaktat återkallelsen prövat X AB:s anmälan, gör följande bedömning.

Utredningen visar att A tillsammans med biträdande juristen B biträtt X AB vid en aktieöverlåtelse och att B därefter lämnat uppgifter om överlåtelsen för offentliggörande utan samtycke från klienten. Mot bakgrund av att Advokatbyrån offentliggör sådana uppgifter efter förfrågan hos medarbetarna har det ålegat A att ta upp med B hur denna överlåtelse skulle hanteras. Genom att inte göra detta har A brustit i sin övervakningsplikt. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons