search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende Beslut 3 2011

3 Advokat har underlåtit att informera motpart att det inte ingår i advokatens uppdrag att tillvarata motpartens intressen och råda denne att anlita eget ombud. Erinran.  

Anmälan
B har i en anmälningsskrift, som inkom till Advokatsamfundet den 26 november 2010, i huvudsak anfört följande.

I en bodelning med en långdragen tvist om huset har motpartens ombud advokaten A skickat ett bodelningsavtal till henne för underskrift. När hon fick avtalet kände hon sig tvingad att skriva under. Hon förstod inte att hon hade rätt att anlita eget ombud. A borde ha upplyst henne om att hon kunde gå till en egen advokat. Om hon hade skrivit under avtalet hade hon förlorat all sin rätt i huset och sina och sin sons ägodelar.

Advokatens yttrande
A har i yttrande över anmälan anfört bland annat följande.

C besökte honom för att bland annat diskutera bodelningen mellan honom och B. C uppgav då att parterna var helt överens om hur uppdelningen av deras egendom skulle ske och att B också den 1 juni 2010 upprättat en handling av vilken framgår att hon överlåter fastigheten X på C.

Med hänsyn till vad som framgick av handlingen har han på uppdrag av C upprättat den bodelningshandling som den 17 november 2010 skickats till B endast för att lagfarten skulle kunna ordnas.

Han anser inte att han på något sätt agerat felaktigt. Dels har C berättat för honom vad parterna kommit överens om och dels har han tagit del av handlingen som upprättades den 1 juni 2010.

Han vill också uppmärksamma Advokatsamfundet på att han i sin skrivelse till B angivit att hon kunde kontakta honom om hon hade några frågor.

Ytterligare yttrande
Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet.

Nämndens bedömning och beslut

Genom att inte informera B om att det inte ingick i hans uppdrag att tillvarata hennes intressen samt genom att inte råda B att anlita eget ombud har A åsidosatt sina plikter som advokat när han skickade ut bodelningsavtalet.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons