search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2010/0926 Departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24)

R-2010/1215 Revisorsnämndens promemorior: Förslag om ändringar i fråga om 1. revisionsverksamhetsbegreppet, 2. revisionsbolags innehav av värdepapper

R-2010/1237 Betänkandet Underhållsskyldighet i internationella situationer – Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll (SOU 2010:59)

R-2010/1354 Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)

R-2010/1513 Promemorian Ändrade kapitaltäckningsregler (Ds 2010:40)

R-2010/1544 Justitiedepartementets skrivelse angående förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309) m.m.

R-2010/1636 Utkast till ändringar i Fars uttalande ”Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten”, RevU16

R-2010/1637 Fars utkast till rekommendation RevR 709 om ”Revisionsberättelsens standardutformning i aktiebolag” samt ett utkast till uttalande RevU 709 om ”Kompletterande vägledning för revisionsberättelser som avviker från standardutformningen”

R-2010/1740 Förslag till föreskrifter om ersättningssystem m.m.
Annons
Annons
Annons