search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Åtgärder mot penningtvätt m.m.: en praktisk vägledning och kommentar
Författare: Thomas Grahn m.fl.
Förlag: Norstedts juridik 

Våren 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förändringar i förhållande till tidigare penningtvättslagstiftning är betydande och kretsen av verksamhetsutövare som omfattas av regelverket har utvidgats.

Boken är en praktisk vägledning men ger också en traditionell lagkommentar till penningtvättslagstiftningen. Förutom en bred introduktion till ämnesområdet innehåller den bl.a. en genomgång av principerna om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom och frågor rörande utredning och lagföring av penningtvättsbrott.

Titel: Brotten mot person och förmögenhetsbrotten
Författare: Nils Jareborg, Sandra Friberg
Förlag: Iustus

Boken ger en framställning av brotten i brottsbalken kap. 3–12, det vill säga brotten mot person (BrB kap. 3–7) och förmögenhetsbrotten (BrB kap. 8–12). Stort utrymme ägnas åt förmögenhetsbrotten vilka ofta anses svårtillgängliga till sin uppbyggnad. Boken utgör den tredje delen i serien Svensk straffrätt, där tidigare Kriminalrättens grunder (del 1) getts ut. Den är i första hand avsedd som lärobok i den akademiska undervisningen men även som handbok för praktiskt verksamma jurister.

 

Avhandling

Kränkningsersättning: skadestånd för kränkning genom brott av Sandra Friberg

Avhandlingen som är den första svenska monografin om kränkningsersättning, diskuterar hur ersättning bör bestämmas och hur man ska kunna jämföra olika slags kränkningar.

Vad är egentligen en kränkning, hur ska man kunna gradera olika slags kränkningar och vid vilka brott kan den brottsdrabbade ha rätt till skadestånd?

Enligt skadeståndslagen utgår kränkningsersättning vid vissa typer av allvarliga brott, för den störning av offrets integritet som brottet medför. Det är dock ibland oklart vid vilka brott någon kan sägas bli kränkt. Här presenteras en utförlig beskrivning av de brott som kan och bör kunna ge rätt till skadestånd och hur kränkningsersättningen bör bedömas.

Avhandlingen innehåller även resonemang kring hur kränkningsersättningen förhåller sig till ideellt skadestånd för personskada och andra typer av kränkningar samt  en redogörelse för möjligheterna att i stället få ersättning från sin hemförsäkring eller från Brottsoffermyndigheten.

 

Handbok

Europadomstolen har publicerat en omfattande vägledning för advokater, A Practical guide on admissibility criteria. I handboken förklaras i detalj kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål, särskilt de nya kriterierna enligt protokoll nr 14 (ändringsprotokoll som trädde i kraft i juni 2010). På det här sättet hoppas man kunna minska tillströmningen av mål till domstolen. Domstolen har nu cirka 130 000 mål som väntar på behandling och i allmänhet avvisas 95 procent av målen på grund av att de inte uppfyller kraven för att domstolen ska kunna behandla dem. Handboken går att ladda ned från Europadomstolens webbplats.

 

Sveriges statskalender läggs ned

Statskalendrar har getts ut årligen i Sverige sedan 1738 under olika namn. Sedan 1813 har den hetat Sveriges statskalender.

Efterfrågan på de tryckta kalendrarna har minskat kraftigt sedan mitten av 1990-talet och en fortsatt utgivning har förutsatt ekonomiskt stöd. Eftersom regeringen har sagt nej till bidrag upphör utgivningen nu efter 2010 års utgåva.

Annons
Annons