search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Vägledande uttalande

Vägledande uttalande angående skyldighet för advokat att vid antagande av uppdrag från klient, som är näringsidkare i annat EU-land, informera klienten om att det föreligger en laglig skyldighet för advokat att till Skatteverket ange klientens VAT-nummer i periodisk sammanställning för vissa tjänster som advokat säljer momsfritt till andra länder inom EU:s momsområde.

Från och med den 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för bland annat beskattning av tjänster vid utrikeshandel och periodisk sammanställning för tjänster varje kvartal.

Ändringarna i mervärdesskattelagen och skattebetalningslagen är föranledda av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) samt bland annat också rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster.

Lagändringarna innebär att värdet av sålda tjänster ska redovisas i en periodisk sammanställning under förutsättning att köparen är registrerad för mervärdesskatt i ett annat EU-land, och därmed har ett momsregistreringsnummer (VAT-nummer), samt att tjänsterna är skattepliktiga i det andra EU-landet. I sammanställningen ska bland annat anges köparens (klientens) VAT-nummer, vilket är ett för köparen unikt nummer och som därmed innebär att klientens identitet kan komma att röjas.

Ändringarna finns redovisade i prop. 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning. Regleringen innebär att advokat i lag åläggs att utlämna uppgifter som omfattas av advokats tystnadsplikt.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt sammanträde den 15 oktober 2010 antagit följande vägledande uttalande.

Det åligger advokat att vid antagande av uppdrag från klient, som är näringsidkare i annat EU-land, informera denne om advokats skyldighet att uppge klientens VAT-nummer i periodisk sammanställning för vissa tjänster som advokaten säljer momsfritt till andra länder inom EU:s momsområde. Om klienten motsätter sig att advokaten anger VAT-numret föreligger hinder för advokaten att uppge detsamma för Skatteverket och därmed uppfylla sin lagenliga skyldighet. I sådant fall har advokaten att ta ställning till huruvida han eller hon ska åta sig uppdraget eller ej.

Annons
Annons