search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet har avgivit yttrande:
R-2010/0831 Departementspromemorian En myndighet för bortförda barn (Ds 2010:16)
R-2010/0833 Departementspromemorian En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17)
R-2010/0852 Promemorian Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21)
R-2010/0922 Departementspromemorian Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (Ds 2010:25)
R-2010/0927 Betänkandet Mutbrott (SOU 2010:38)
R-2010/1023 Promemorian Genomförande av det nya e-penningdirektivet (Ds 2010:27)
R-2010/1024 Departementspromemorian Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder (Ds 2010:26)
R-2010/1025 Betänkandet Utländsk näringsverksamhet i Sverige – En översyn av lagstiftningen om utländska filialer (SOU 2010:46)
R-2010/1026 Departementspromemorian Nya kapitel i kulturminneslagen – författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt (Ds 2010:28)
R-2010/1180 Förslag till föreskrift om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:3)
R-2010/1203 Betänkandet Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60)
R-2010/1238 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav
Annons
Annons