search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2010 om inte annat anges.

Bengtsson, Bertil: Försäkringsavtalsrätt (2 uppl. Norstedts juridik. 694 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 188)

Bergstrand, Bengt Olof: Socialtjänstlagen 2010 (Höganäs: Komlitt. 200 s.)

Börs: regelsamling. 2010/2011 (FAR. 1 908 s.)

Dahlman, Christian: Rätt och rättfärdigande: en tematisk introduktion i allmän rättslära (2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 128 s.)

Eriksson, Thomas: Trygghet i boende (Stockholm: Jure. 111 s. Rapport/Tryggare Sverige; 2010:1)

Ersättning vid personskada/Madeleine Randquist, red. (16 uppl. Studentlitteratur. 568 s.)

Forssén, Björn: Momsskyldighet i särkilda fall: handelsbolag, enkla bolag, konkursbon, dödsbon och förmedlare m.fl.: en problematisering av sjätte kapitlet mervärdesskattelagen med förslag de lege ferenda (Jure. 90 s.)

Gustafsson, David: VD-boken: handbok för styrelse och VD (Näsviken: Björn Lundén information. 233 s.)

Hartley, T. C.: The foundations of European Union law (7 ed. Oxford Univ. Press. 501 s.)

Hed, Irja: Sekretess! handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen (17 uppl. Jure. 156 s.)

Koll på kemikalier? rättsliga förändringar, möjligheter och begränsningar/redaktörer: Jonas Ebbesson och David Langlet (Iustus. 302 s.)

The law of green and social procurement in Europe/Roberto Caranta & Martin Trybus (eds) (Copenhagen: DJØF. 330 s. European procurement law series; 2)

Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod (6 uppl. Uppsala: Institutet för bank- och affärsjuridik, IBA. 235 s.)

Lundén, Björn: Samboboken: juridik, ekonomi, beskattning/av Björn Lundén och Anna Molin (6 uppl. Näsviken: Björn Lundén information. 144 s.)

Lysén, Göran: Det nya Lissabonfördraget: en kort summering (Iustus. 129 s. Studies in international law; 19)

Marthinussen, Hans Fredrik: Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet (Oslo: Cappelen. 594 s.)

Mellqvist, Mikael: Processrätt: grunderna för domstolsprocessen/Mikael Mellqvist och Kristina Wirdemark (Iustus. 174 s.)

Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt (2 uppl. Studentlitteratur. 581 s.)

Nilsson, Mattias: Europarätten: en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen/Mattias Nilsson och Jenny Lundgren (4 uppl. Jure. 162 s.)

Palm, Anders: Pensionsstiftelser: pension direkt i företaget (4 uppl. Näsviken: Björn Lundén information. 304 s.)

Reichel, Jane: Ansvarsutkrävande: svensk förvaltning i EU (Jure. 259 s.)

Wainikka, Christina: Företagshemligheter: en introduktion (Studentlitteratur. 144 s.)

Westerlund, Gösta: Straffprocessuella tvångsmedel: en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan lagstiftning (4 uppl. Stockholm: Bruun. 219 s.)

Annons
Annons