search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Lokalavdelningarnas viktigaste frågor

Sammanhållning och engagemang är de viktigaste frågorna för framtiden. Det anser ordförandena i Advokatsamfundets lokalavdelningar i en enkät om framtidens utmaningar.

1. Vad är den största utmaningen för lokalavdelningen?

2. Vad är den största utmaningen för Advokatsamfundet?

Jan Heilborn, ordf. Norra avdelningen
1.
Nyrekrytering till yrket.
2. Att profilera yrket mot allmänheten och att hålla ihop advokaterna inom samfundet.

Robert Wikström, ordf. Mellersta avdelningen
1.
Att nå ut till medlemmarna i avdelningen för att erhålla dels insikt om och förståelse för samfundets arbete (och nyttan för var och en), dels vilja till närvaro och gärna engagemang.
2. Som fråga 1 – samt att påverka beslutsfattarna i frågor som har direktrelevans för medlemmarna!

Sara Mindus, ordf. Stockholmsavdelningen
1.
Enligt min uppfattning är svaret detsamma på båda frågorna: den största utmaningen är att engagera ledamöterna i avdelningens/samfundets arbete. En viktig del av detta är att få alla att känna sig välkomna och känna att samfundet och dess verksamhet är till för dem. Dessutom finns det så mycket som konkurrerar om tiden i dag. Alla större advokatbyråer ordnar julfester, sommarfester, resor och aktiviteter med arbetsgruppen. Vidare konkurrerar ju även lokalavdelningen och samfundet i viss mån med varandra.
2. Se fråga 1.

Bengt Ivarsson, ordf. Östra avdelningen
1.
För Östra avdelningen är den största utmaningen att förmå byråerna inom avdelningen att rekrytera nya medarbetare trots dålig lönsamhet inom humanjuridiken. Medelåldern är hög på många humanjuridiska byråer och sker inte nyrekryteringen inom de närmsta åren blir det svårt med kompetensöverföring till yngre jurister. Dessutom kommer allmänheten att få svårt att hitta ombud inom närområdet vid familjerättsliga angelägenheter. Bristen på humanjurister kommer sannolikt även att leda till högre kostnader för domstolarna, då offentliga försvarare och målsägandebiträden med nödvändighet måste anlitas från längre bort liggande orter.
2. För Advokatsamfundet är den största utmaningen att öka engagemanget i samfundsfrågor. Problemet är inte unikt för samfundet, utan många föreningar och sammanslutningar har svårt att förmå yngre personer att avsätta tid till ideellt arbete i föreningsvärlden. Vidare är det viktigt att advokater såväl på affärsjuridiska byråer som på humanjuridiska byråer inser behovet av ett starkt samfund. Vi behöver varandra och vi behöver engagerade personer från alla typer av byråer.

Fredrik Andersson, ordf. Västra avdelningen
1.
Att etablera en lokal verksamhet för avdelningen som långsiktigt engagerar och involverar yngre jurister.
2. Att få yngre jurister på större affärsjuridiska byråer att engagera sig i samfundet och i samfundsfrågor samt att på lång sikt hålla ihop advokatkåren i ett samfund.

Göran Hellberg, ordf. Södra avdelningen
1.
Att vidmakthålla och så långt möjligt förbättra advokattitelns goda ”varumärke” och hålla samman kårens olika intressegrupper.
2. Se svaret på fråga 1 samt därutöver att verka för att timkostnadsnivån inom rättshjälp och rättsskydd höjs väsentligt.

Karl Woschnagg, ordf. Utlandsavdelningen
1.
Våra medlemmar är verksamma i vitt skilda rättskulturer, vilket ibland skapar kollision mellan lokala och svenska yrkesregler. Vår uppgift är därför att – även om vi bara representerar två procent av kåren – väcka förståelse inom samfundet för detta och finna lösningar för den enskilde utlandsadvokaten.
2. Att fortsätta värna advokatens roll och ställning i samhället, som i internationell jämförelse i Sverige redan är exceptionellt god.

Annons
Annons