search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården
Författare: Titti Mattsson
Förlag: Liber

Boken fokuserar kring barns rätt till familj och vad detta innebär i ett juridiskt perspektiv.

Här beskrivs hur socialtjänsten och domstolar tar hänsyn till rätten till familj vid beslut om placeringar utanför hemmet, vårdnadsöverflyttning och adoption.

Författaren har analyserat tingsrättsdomar rörande vårdnadsöverflyttning och konstaterar att barnets vilja sällan får komma till uttryck och att föräldrarätten väger tyngre än bedömningen av barnets behov och barnets bästa. Boken bygger på ett forskningsprojekt finansierat av Allmänna barnhuset.

 

Titel: Sambolagen: en kommentar
Författare: Göran Håkansson
Förlag: Thomson Reuters

Lagkommentar som inledningsvis redogör för bakgrunden till sambolagen och lagstiftarens intentioner med lagen. Tyngdpunkten ligger sedan på lagens regler kring när ett samboförhållande upphör. Vissa angränsande områden som är av betydelse för sambor såsom samäganderätt, arv och testamente, faderskap och vårdnad om barn berörs också. Exempel på avtal mellan sambor finns som bilagor tillsammans med sambolagens lagtext. Kommentaren som ingår i Thomson Reuters serie ”Djupa kommentarer” vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om samboförhållanden.

Annons
Annons