search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Domstolsverkets publikationer

Kvaliteten på tolkning i domstolar, Domstolsverket (DV-rapport 2010:4)

Domstolsverket har undersökt i vilken utsträckning auktoriserade översättare, tolkar och rättstolkar används vid domstolarna och om de upplevs som kvalificerade för sina uppdrag.

Samtliga domstolar har tillfrågats och av totalt 80 domstolar har 65 besvarat den enkät som ligger till grund för undersökningen.

Cirka 60 procent av domstolarna ställer krav på auktoriserad tolk och många anser att de håller en hög kvalitet men att det ofta är problem att få kvalificerade tolkar till rättegångar och muntliga förhandlingar.

Domstolsverket anser det viktigt att fler tolkar utbildas och att kompetensen hos redan nu verksamma tolkar höjs. DV föreslår bland annat att verket, för domstolarnas räkning, bör göra en egen upphandling av tolkförmedlingstjänster. För att höja kvaliteten på tolkförmedlingstjänsterna föreslår man även att regler om registrering och tillsyn över tolkförmedlingar införs.

Läs hela rapporten på www.domstol.se.

Svensk–engelsk ordlista för domstolsväsendet

Domstolsverkets svensk–engelska, engelsk–svenska ordlista från 1994 har kommit i en tredje, helt omarbetad version. Ordlistan innehåller, förutom ord och uttryck vanliga inom domstolsväsendet, även avsnitt med bland annat namn på svenska domstolar, tjänstebenämningar och titlar inom Sveriges Domstolar. Ordlistan kan laddas ned på www.domstol.se eller beställas från Domstolsverket.

Annons
Annons