search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Budget för rättsväsendet 2011

Regeringens budget innebär en fortsatt satsning på brottsbekämpning. Men det blir inte någon särskild satsning på rättsliga biträden nästa år.

I budgeten för 2011 blir det inte några ytterligare större tillskott till rättsväsendet utöver de som redan aviserats i fjolårets budget. Regeringens budget för rättsväsendet för 2011 innebär att anslagen nästa år till polisorganisationen ökas med 400 miljoner kronor, till Åklagarmyndigheten med 40 miljoner kronor, till Ekobrottsmyndigheten med fem miljoner kronor, till Sveriges Domstolar med 100 miljoner kronor och till Kriminalvården med 100 miljoner kronor.

Budgeten innebär en fortsatt satsning på brottsbekämpning. Dessutom prioriteras arbetet med att förebygga ungdomsbrottslighet. Det sker dock inte någon särskild satsning på rättsliga biträden i budgeten för nästa år.

Rättsmedicinalverket är i behov av att upprusta och vidareutveckla såväl IT-stödet som delar av den tekniska utrustningen, anser regeringen. Myndigheten har också ett fortsatt behov av att rekrytera fler rättsläkare och rättspsykiatriker. Rättsmedicinalverkets anslag ökas därför med 15 miljoner kronor från och med 2011.

Regeringen har tidigare föreslagit att Domarnämnden inrättas som en helt ny myndighet från den 1 januari 2011. Domarnämnden ska lämna kandidatförslag till regeringen i alla ärenden om utnämning av ordinarie domare, även rörande de högsta domarna.

Tom Knutson

Budget 2011

Statsbudgetens sammanlagda utgifter uppgår till 1 063 miljarder. Rättsväsendets andel av statsbudgeten är 3,5 procent, eller 36,7 miljarder kronor.

Rättsväsendets verksamheter i budgeten för 2011
Polisorganisationen 19 688 miljoner kr
Säkerhetspolisen 952 miljoner kr
Åklagarmyndigheten 1 184 miljoner kr
Ekobrottsmyndigheten 428 miljoner kr
Sveriges Domstolar 4 742 miljoner kr
Kriminalvården 7 450 miljoner kr
Brottsförebyggande rådet 69 miljoner kr
Rättsmedicinalverket 312 miljoner kr
Gentekniknämnden 4 miljoner kr
Brottsoffermyndigheten 34 miljoner kr
Ersättning för skador på grund av brott 89 miljoner kr
Rättsliga biträden m.m. 1 726 miljoner kr
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 33 miljoner kr
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 21 miljoner kr
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 miljoner kr
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 13 miljoner kr
Domarnämnden 7 miljoner kr

Annons
Annons