search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Replik: Samfundet har inte ändrat inställning

Det är lätt att hålla med Per Fridén i hans analys av klientens rättigheter och advokatens skyldigheter. Advokatsamfundet har också uttryckligen understrukit detta i sina kontakter med Skatteverket.

Problemet är att det så kallade momsdirektivet är en EU-lagstiftning som implementerats i svensk rätt. Sverige kan inte ensamt förfoga över detta. Jag har i meddelande till advokatkåren uttryckligen angivit att det strider mot god advokatsed att utan klientens medgivande upplysa om VAT-numret. Jag har också i likhet med vad Per Fridén mycket bra ger uttryck för påtalat det olämpliga i att behöva tillfråga klienten om att få samtycke i denna del. Det är särskilt olämpligt i de fall sådant samtycke ska infordras i efterhand.

Advokatsamfundet har inte ändrat inställning. Vad Advokatsamfundet gjort är att ge en vägledning till sina ledamöter hur de ska förfara för att kunna tillgodose lagens krav på information utan att bryta mot god advokatsed. Handlingsregeln är att det åligger advokat att för framtiden upplysa klienten att advokater har en lagenlig skyldighet att uppge VAT-nummer. Problemet uppkommer för det fall en klient vägrar uppge sitt VAT-nummer eller en advokat inte önskar begära in VAT-numret. Som närmare framgår av mitt brev till Skatteverket, vilket finns tillgängligt på Advokatsamfundets webbplats, anser vi i likhet med Per Fridén att denna lagstiftning strider mot rättegångsbalkens regler.

Anne Ramberg
Advokatsamfundets generalsekreterare

Annons
Annons