search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Christina Ramberg skrev ny ”avtalslag”

1915 års avtalslag är otidsenlig och fungerar inte i dagens samhälle. Det anser Christina Ramberg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet. För att råda bot på bristerna har Christina Ramberg helt enkelt skrivit ett förslag till en ny lag. Enligt Ramberg kan lagen användas som rättskälla, eftersom den utgör en kodifiering av dagens praxis på avtalsområdet.

Christina Rambergs ”avtalslag” finns att läsa på
www.avtalslagen2010.se.

Rekommendationer från presidenter om EMR

Presidenterna i de sex hovrätterna har enats om rekommendationer som gäller de bestämmelser som infördes genom reformen En modernare rättegång (EMR).

Rekommendationerna gäller när man ska tillåta förnyade förhör, hänvisning till handlingar vid en huvudförhandling, parts närvaro vid uppspelning av förhör under huvudförhandling och om ett brottmål kan avgöras i sak när den tilltalade inte är närvarande.

”Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR” finns på Advokatsamfundets webbplats.

Folkrättsprofessorn Iain Cameron prisas

Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, får årets Torgny Segerstedt-medalj. Medaljen delas ut vartannat år till svenska forskare som gjort betydelsefulla insatser inom humaniora och samhällsvetenskap. Iain Cameron fokuserar som forskare i juridik på hur fred och säkerhet ska balanseras mot individers behov av frihet och integritet.

Advokat ersätts inte för merkostnader

Det krävs mer än att en advokat är verksam på samma ort som den tilltalade och att hon nyligen företrätt den tilltalade i ett annat mål för att advokaten ska beviljas ersättning för merkostnader, fastslår Svea hovrätt i ett beslut.

Den tilltalade hade begärt att få en viss advokat bosatt i hans hemstad Örebro som offentlig försvarare i ett mål i Falu tingsrätt. Tingsrätten gjorde bedömningen att det fanns sådana särskilda skäl att ersättning för merkostnader kunde beviljas. Tingsrätten tog då fasta på att advokaten tidigare företrätt den tilltalade och att hon var verksam i den tilltalades hemstad.

Men enligt Svea hovrätt räcker inte detta, bland annat för att målet är av sådan enkel karaktär att det inte krävs särskilda förkunskaper.

Svea hovrätt Ö 9005-10

Fyra av tio domstolsanställda upplever stress i sitt arbete

Och tre av tio domstolsanställda hinner inte med sina arbetsuppgifter utan övertid.

Det visar en medarbetarundersökning som Domstolsverket genomfört tillsammans med Jusek och fackförbundet ST. Värst är stressen enligt undersökningen i tingsrätterna, och mest stressad bland personalkatagorierna är notarierna.

Pris till forskning om hur kriminella blir hederliga

Vid omvälvande vändpunkter i livet kan även tungt kriminella personer sluta sin brottsliga bana. Det visar forskning av de två amerikanerna John Laub och Robert Sampson som tilldelas 2011 års Stockholm Prize in Criminology.

De har studerat varför vissa kriminellt aktiva väljer att avstå från brott – och har kommit fram till att olika vändpunkter i livet har stor betydelse. Sådana vändpunkter kan till exempel vara en kärleksrelation, en religiös upplevelse eller arbete. Pristagarna delar på priset om minst en miljon kronor. Priset delas ut vid konferensen Stockholm Criminology Symposium i Stockholm i juni 2011.

Rättsväsendets forskning och utveckling ska kartläggas

Justitieminister Beatrice Ask är missnöjd med rättsväsendets resultat när det gäller att klara upp brott. Hon tycker också att handläggningstiderna i rättsväsendet är för långa. Det framgår av en debattartikel i Dagens Nyheter. Regeringen har därför uppdragit åt en utredare att kartlägga hur myndigheterna inom brottmålskedjan arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor och att våren 2011 lämna ett förslag på hur forskning och utveckling i rättsväsendet ska organiseras i framtiden. Regeringen har också uppdragit åt Statskontoret att granska kvaliteten på den officiella kriminalstatistiken som framställs av Brå och att granska hur Brås utvecklingsarbete fungerar.

”Risk att falska uppgifter lockas fram”

Förundersökningsbegränsningar får inte användas för att påverka andra personer som är inblandade i en förundersökning att lämna uppgifter om de huvudmisstänkta. Det skulle kunna leda till felaktiga utpekanden och falska uppgifter om andra misstänkta.

Det anser Advokatsamfundet i sitt remissvar på betänkandet Förundersökningsbegränsning. Utredaren föreslår där bland annat att åklagaren i stora brottshärvor ska kunna koncentrera utredningen till den allvarligaste brottsligheten, och att polisen ska få rätt att besluta om förundersökningsbegränsning i utredningar av mängdbrott.

Förundersökningsbegränsning (SOU 2010:43)

 

Uppenbarhetskravet har avskaffats

Den 24 november 2010 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag till reformerad grundlag. Bland de nya bestämmelserna märks att det så kallade uppenbarhetskravet vid domstolarnas och övriga myndigheters lagprövning stryks ur regeringsformen. Beslutet innebär också en rad andra ändringar, till exempel har domstolarnas självständiga ställning markerats genom att de har fått ett eget kapitel i regeringsformen.

De nya grundlagsbestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2011.

Chattförhör via dator prövas för unga

Med start 2011 prövar polisen i Malmö och Östergötland att förhöra unga mellan 15 och 25 år via chatt. Metoden, som har tagits fram inom Karin-projektet i Malmö, innebär att förhörsledaren och den förhörda sitter i varsitt rum och kommunicerar via dator. Tanken är att unga i en utsatt situation lättare ska kunna berätta vad de har upplevt.

Annons
Annons