search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Låt barnen höras

World Child & Youth Forum genomfördes för första gången i Stockholm i samband med barnkonventionens 21-årsdag. Huvudtemat för forumet var artikel 12 i barnkonventionen om barns rätt att komma till tals.

Drottning Silvia och kung Carl Gustaf har tagit initiativ till forumet för att skapa en mötesplats där representanter för olika samhällssektorer och olika åldrar kan träffas, byta erfarenheter och inspirera varandra till att förbättra villkoren för hur barn och unga växer upp.

Kung Carl Gustaf hoppades i sitt välkomsttal att forumet skulle ge tillfälle till inspirerande samtal om barns rätt till goda uppväxtvillkor i enlighet med barnkonventionen. Kungen hänvisade till sitt mångåriga engagemang i scoutrörelsen och förklarade att han hade bjudit in den diplomatiska kåren till slottet för att få internationell spridning av forumet och dess sakfrågor.

Drottning Silvia berättade att hon hade tagit initiativ till att involvera barnorganisationer för att föra ut innehållet i barnkonventionen i Sverige. Hon påminde om att alla vuxna kan spela en viktig roll för barn och unga och förklarade att det är en dialog mellan generationerna som behövs.

Barn- och äldreminister Maria Larsson slog fast att de barn och ungdomar som fanns närvarande vid forumet var de allra viktigaste deltagarna.

– Ingen konferens om barns och ungdomars villkor borde få äga rum utan att barn och ungdomar som experter deltar, deklarerade Maria Larsson.

Ministern berättade att socialutskottet just nu diskuterar om barnkonventionen ska inkorporeras med svensk rätt. Partierna är överens om att det bör kartläggas hur svensk lagstiftning och svensk praxis stämmer med konventionen.

Therése Eriksson, grundare av och verksamhetschef för Maskrosbarn – en förening för barn till föräldrar med missbruk eller psykiska problem – berättade om stödgrupper för utsatta barn.

– Även om barn kan rabbla artiklarna i barnkonventionen vet många inte hur de kan användas i deras egen verklighet. Men när man känner till att man har rättigheter kan man börja ställa de relevanta frågorna, sade Therése Eriksson.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda barnen, talade om att följden av att barn känner utanförskap på grund av brist på pengar blir utanförskap och segregation. Enligt Rädda barnen lever minst 10 procent av barnen i Sverige i barnfattigdom.

Genom en videoskärm framförde professor Yanghee Lee, ordförande i FN:s barnrättskommitté, en hälsning. Hon diskuterade det tredje tilläggsprotokollet till konventionen, som ska ge barn och deras företrädare möjlighet att klaga till barnrättskommittén.

Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige, underströk att barnkonventionen slår fast att barn inte är bihang till sina föräldrar. Därför utgår också barnets rättigheter från det individuella barnet. Hon förklarade att ingen internationell konvention har en så stark ställning som barnkonventionen. Enligt UNICEF Sverige skulle läget bli ännu bättre i Sverige om konventionen inkorporerades med svensk lag.

Under forumet fick skolelever berätta om hur de uppfattar sina rättigheter enligt artikel 12. Elever från Stockholm var med på scenen i rikssalen. På stora bildskärmar, som bröt med stilen hos rikssalens rokokoinredning, syntes också skolelever från Jönköping och Strängnäs som deltog genom videokonferens i en ”onlinedialog” med forumdeltagarna på Stockholms slott.

Ungdomarna talade om vad det innebär att vara delaktig och om hur barn och ungdomar kan bidra till bra beslut.

– Barn är mer kreativa och mindre bundna, sa Linnea från Strängnäs.

Eleverna från Jönköping berättade om hur de hade bidragit till att förbättra läsbarheten på kommunens webbplats – en förändring som även vuxna tyckte var bra. Stockholmseleverna talade om att påverka i skolan.

– De har bestämt att det ska vara betyg från sexan. Men de har inte frågat oss, sade en elev.

Under eftermiddagen genomfördes fem seminarier på olika teman. Ytterligare skolklasser anslöt för att vara med under forumets sista delar.

Magnus Andersson

Internationella konventioner i svensk rätt

Det finns två metoder att införliva internationella konventioner med svensk rätt:

1. Inkorporering. Riksdagen antar en lag om att den internationella konventionen ska gälla som svensk lag.

2. Transformation. Bestämmelserna i konventionen arbetas in i svenska författningar.

Huvudprincipen i svensk rätt är att inte inkorporera internationella konventioner, utan att transformera dem. Barnkonventionens bestämmelser har arbetats in i till exempel föräldrabalken, socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. Europakonventionen inkorporerades dock med svensk rätt 1995.

FN:s barnkonvention

FN:s barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den är den internationella konvention som har ratificerats av flest länder. Bara Somalia och USA återstår.

Artikel 12 i barnkonventionen

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.