search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Viteslagstiftningen
Författare: Rune Lavin
Förlag: Norstedts juridik

Förarbetena till lagen om viten (1985:206) är kortfattade och lämnar många frågor om reglernas praktiska tillämpning obesvarade. Författaren fyller ut många av de luckorna och förtydligar och utvecklar de resonemang som förts där. Här finns även hänvisningar till rättspraxis och rättsvetenskapliga undersökningar. Denna andra upplaga ersätter den över 20 år gamla första upplagan från 1989.

Titel: Aktieägaravtal: särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar
Författare: Niklas Arvidsson
Förlag: Thomson Reuters

I det vanligt förekommande aktieägaravtalet kan aktieägare reglera frågor som har att göra med ägande, beslutsfattande, verksamhet et cetera. Avtalsformen griper dock in i aktiebolagsrättens område. Boken behandlar ingående bland annat denna problematik kring aktieägaravtal och deras förhållande till bolagsrätten. Författaren är verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Boken är hans doktorsavhandling.

Ny tidskrift på biblioteket

Nu finns ICC International Court of Arbitration Bulletin på biblioteket från och med nummer 2010:1.

Westlaw International

Sedan maj har biblioteket abonnemang på Westlaw International, en omfatttande internationell fulltextdatabas med juridiskt material från engelskspråkiga länder. Förutom lagstiftning, rättspraxis, nyhetsbevakning och EG-rättsligt material, finns ett stort antal tidskrifter i fulltext.
 

Avhandling inom redovisningsrätt

Substance over form: en redovisningsrättslig studie av Kjell Johansson

Första avhandlingen i Sverige inom redovisningsrätt behandlar principen ”substance over form” och rättvisande bild av ekonomisk verklighet. Det sker främst med utgångspunkt i de internationella redovisningsnormerna IFRS. Avhandlingen mynnar ut i en så kallad kretsloppsmodell som beskriver en tillgångs och skulds livscykel i ett företag, och en deskriptiv teori om ekonomisk verklighet.

Ny festskrift

Torkel Gregow, före detta justitieråd, jur. dr h.c., har under många år varit verksam inom juridikens område – som domare, lagstiftare och författare till rättsvetenskapliga böcker och artiklar, speciellt på utsökningsrättens område. 2004–2010 var han utgivare av lagboken. För sina framstående insatser har han nu tillägnats en festskrift på sin 75-årsdag den 15 november 2010. De drygt tjugo festskriftsbidragen rör sig inom olika juridiska ämnesområden. Festskriften har initierats av styrelsen för Stockholm Center for Commercial Law under redaktion av Johan Gernandt, Jan Kleineman och Stefan Lindskog.
 

Rapport från Timbro

Farligt förtroende: rådgivningslagen i praktiken och politikens gränser

Rådgivningslagen som infördes 2004 skulle stärka konsumenternas roll och skydda bankkunderna från dåliga råd. Lagen skulle även underlätta för den enskilda konsumenten att driva sitt ärende vidare. I rapporten ”Farligt förtroende?” skildrar Agnes Arpi och Alen Musaefendic i reportageform debatten, lagen och hur lagen fungerar i praktiken. I rapporten konstaterar de att lagen blev en papperstiger.

Bara 1,8 procent av de privatpersoner som vänt sig till Allmänna reklamationsnämnden sedan 2004 med stöd av rådgivningslagen har fått rätt gentemot banken.

Läs rapporten på www.timbro.se.

Annons
Annons